Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :73                  

Karar Tarihi 10/06/2014      

KONUSU:

Plan Bütçe Komisyon Kararlarının görüşülmesi c) Hafriyat Sahalarına Atık Kabulü için Tarife Belirlenmesi

Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/06/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda “10/07/2004 tarih ve 5216 Büyükşehir belediyesi Kanununun 7’nci maddesinde “i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” Hükmü amirdir.

Ayrıca; Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin

Madde 8 - İl belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri dışında ise ilçe belediyeleri,

a) Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamakla,

b) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmekle,

c) Depolama sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi sırasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almak veya aldırtmakla,

d) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf bedelini belirlemekle,

e) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceği şekilde ilan etmekle,

f) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetlemekle,

g) Belediye sınırları içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle,

h) Toplanan inşaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalışmalarında kullanmak/kullandırmakla,

ı) Belediye sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki bilgileri valilikler aracılığı ile yılsonunda Bakanlığa bildirmekle,

j) Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluşturulan Kriz Merkezi kararlarını uygulamakla, yükümlüdürler. Demektedir.

Mevzuatın ilgili bağlayıcı hükümleri gereği kirlilik yükleri ve atık ağırlığı göz önüne alınarak tarife oluşturulabileceği ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’nci maddesinde belediyelerin bu Kanunda harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkili oldukları açıkça belirtilmektedir.

Sonuç olarak; Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan tüm bu incelemeler doğrultusunda ilgili kanun ve yönetmeliğin hükümlerince hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf bedelini belirlemek

Büyükşehir Belediyesinin görevi olduğundan bahisle hafriyat sahalarına atık kabulü için tarifenin

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Bertaraf Ücret Tarifesi

2014 Yılı Önerilen

Küçük Araçlar, Traktör ve Kamyonetler İçin

10 TL

Kamyonlar İçin

25 TL

Tır vb. araçlar için

40 TL

şeklinde onaylanmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.