Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :76                                         

Karar Tarihi  :09/02/2017                           

KONUSU:

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Dair Katkı Payına Ait Yönetmeliğin 7., 8., ve 9/2. maddeleri hükmü doğrultusunda, Menteşe İlçesi, Camikebir Mahallesi, 18 pafta, 70 ada 13-14 parselde bulunan tescilli yapının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (o) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendi uyarınca tamamlanan kamulaştırma işi için Muğla Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına katkı payı başvurusunda bulunulması; Valilik Makamının uygun göreceği katkı payı bedelinin kamulaştırma işi maliyetinin tamamını karşılayamaması durumunda, kalan bedelin Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi.  

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/02/2017 tarihli ve 36521862-310.02.02.01-847 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.