Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No        : 78                  

Karar Tarihi   : 09/02/2017    

KONUSU:

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan mevcut Fethiye, Marmaris, Ortaca ve Datça katı atık düzenli depolama tesislerinde, inşaatı devam eden Menteşe katı atık düzenli depolama tesisinde ve planlanan Milas ve Bodrum katı atık düzenli depolama tesislerinde; tesislerin mevzuata uygun şekilde işletilmesi, katı atık içerisinde bulunan ambalaj atıklarının ayrıştırıldığı ön işlem (mekanik ayrıştırma) tesislerinin, depolama alanlarında oluşan metan gazından saha içi borulama ile elektrik enerjisi elde edilecek tesislerin, evsel katı atık içerisindeki biyobozunur atık miktarının azaltılması için anaerobik fermantasyon, piroliz, gazlaştırma veya yakma vb. teknolojilerinden birinin uygulanarak elektrik enerjisi elde edilecek tesislerin kurulması ve işletilmesi ile entegre katı atık yönetim sisteminin hayata geçirilmesi amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince katı atık düzenli depolama tesisi arazilerinin 15 yıl süreliğine üst hakkı tesis edilmesi hususunun görüşülmesi.     

           Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 09/02/2017 tarih ve 33887833-301.01-501  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.