Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :78                   

Karar Tarihi :10/03/2015    

KONUSU:

       5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca Fethiye İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan toprak dolgu alanı yeri için; Fethiye İlçesi, Çerçi Deresi Mevkiinde, 52495,20m² ormanlık alanın, Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 20/02/2015 tarih ve 41581300-301.01-300 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi “Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu mevzuat hükmü uyarınca Fethiye İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan toprak dolgu alanı yeri için; Fethiye İlçesi, Çerçi Deresi Mevkiinde, ekli 1/25000 ölçekli coğrafi haritada yeri gösterilen ve koordinatları belirlenen, madencilik faaliyetleri sonrasında ruhsat süresi dolduğu için terk edilen ve doğal yapısı bozulmuş olan 52495,20 m² ormanlık alanın, Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi hususunda;

Yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Fethiye İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan toprak dolgu alanı yeri için; Fethiye İlçesi, Çerçi Deresi Mevkiinde, ekli 1/25000 ölçekli coğrafi haritada yeri gösterilen ve koordinatları belirlenen, madencilik faaliyetleri sonrasında ruhsat süresi dolduğu için terk edilen ve doğal yapısı bozulmuş olan 52495,20 m² ormanlık alanın, Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesine 5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Ek için tıklayınız.