Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :79                 

Karar Tarihi :17/04/2019   

 

KONUSU:

          5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi ile “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

 

          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2019 tarihli ve 79556812-040.05-E.1159 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;