Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :84                               

Karar Tarihi :08/07/2014             

KONUSU:

GÜNDEM

 22 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

          1-Ortaca İlçesi, Dalyan Mahallesindeki 44.68 m2 Yüzölçümlü, İmarın 3711 Nolu Artık Parselin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 17 Maddesi Kapsamında 1410 Nolu Parsel Maliklerine Satışı, 2- T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı Ve Çalışma Esasları İlişkin Yönetmelik, 3- Sulama Tesislerinden Faydalananlardan Alınacak Bedellerin Görüşülmesi, 4- 2013 Yılı İçersinde Güney Ege Kalkınma Ajansı Tarafından Turizm Alt Yapısı Mali Destek Programı Kapsamında Desteklenen Ve Ula Belediyesi Başkanlığı Tarafından Başlatılan «Ula Göleti Çevre Düzenlemesi Bisiklet Ve Yaya Yolları Projesi»’nin 5393 Sayılı Yasanın 75. Maddesi Hükmü Gereği Muğla Büyükşehir Belediyesine Devri, 5- 6360 Sayılı Kanun Kapsamında Oluşturulan Devir Tasfiye Ve Paylaştırma Komisyonu Kararları Gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi İle Fethiye Belediyesine Toplam Bağımsız Bölüm Ve Adedi Verilen Taşınmazların Taksimlerinin Ve Tahsislerinin Yapılması, 6- Turizm Gençlik Ve Spor Dairesi Başkanlığının 2014 Yılı Gelir Kalemlerine Ait Teklifleri, 7-  İtfaiye Dairesi Başkanlığının 2014 Yılı Gelir Kalemlerine Ait Teklifler, 8- Araç Alınması  2 (İki) Adet Cenaze Nakil Aracı, 3 (Üç) Adet Hasta Nakil Aracı, 4 (Dört) Adet Binek Tipi Hizmet Aracı, 9- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize Ait İlimiz, Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesinde, 1026 Ada 333 Parselde 8.645,51 M2 Yüz Ölçümlü Alanın Ticari Gelir Getirici Yatırım Yapmamak Kaydı İle Spor Kompleksi Olarak Düzenlenebilmesi, Peyzaj Ve Çevre Düzenlemelerinin Yapılabilmesi İçin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi Gereğince 29 Yıl Süre İle Spor Genel Müdürlüğü Adına Bedelsiz Tahsis Edilmesi, 10- Ulaşım Dairesi Başkanlığına Ait Ticari Minibüs Güzergâh İzinleri İle İlgili Ücret Tarifesi, 11- Datça İlçe Belediyesi Ödenek Aktarımı, 12- İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 2014 Yılı Gelir Kalemlerine Ait Teklifleri, 13- Ula İlçe Belediyesi Ek Bütçe, 14- Plan Bütçe Komisyon Raporları, 15- Belediyemizin Mülkiyetinde Veya Hüküm Ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazlardan Kiraya Verilecek Olanlarının Kira Sürelerinin On Yıl İle Sınırlanması Ve Kira Sözleşmesinde Belirtilen Kira Süresi Sona Erdiğinde Söz Konusu Yerin Tahliye Edileceğinin İhale Şartnamelerine Yazılması, 16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemeleri Başlıklı 67. Maddesi Hükmü Uyarınca Sayılan Hizmetlerden Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Gerekli Görülenlerin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Uygun Olarak Süresi İlk Mahalli İdareler Genel Seçimlerini İzleyen Altıncı Ayın Sonunu Geçmemek Üzere İhale Edilmesi, 17- 1 (Bir) Adet Binek Tipi Hizmet Aracının Devlet Malzeme Ofisi‘nden Alınması, 18- Muğla Büyükşehir Belediyesince Havaalanlarına Ulaşımın Kolaylaştırılması, Rekabet Ortam Yaratılarak Vatandaşlara Sunulan Hizmet Kalitesinin Arttırılması Amacıyla Kurulan Otobüs Hattı İşletilmesinin Muttaş’ a 31/12/2015 Tarihine Kadar Geçici  Olarak 30.000,00 ¨ Bedel İle Devredilmesi, 19-  Kadro Değişikliği, 20- Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti, 21- Ortaca İlçesi, Atatürk Mahallesi 146 Nolu Sokak İsminin “Turgut Tımbıl” Olarak Değiştirilmesi, 22- Mülkiyeti ½ Hisse Oranında Muğla Büyükşehir Belediyesi İle Bodrum Belediyesine Ait Konacık Mahallesi 51 Parseldeki Muğla Büyükşehir Belediyesinin ½ Hissesinin, Bodrum Belediyesinin Bitez Mahallesi 182 Ada 81 (2405)  Parselindeki ½ Hissesine Karşılık Medeni Kanununun 698. Ve 699. Maddeleri Gereğince Taksimen Devir Ve Tescili