Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :85                                         

Karar Tarihi :10/03/2015                

KONUSU:

         5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci maddesinin son bendi gereğince, Büyükşehir Belediyemiz ile S.S. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında Alım Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretim Şartları Protokolün imzalanması        

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03/03/2015 tarih ve 85625357-301.03-254 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.nci maddesinin son bendi gereğince, Büyükşehir Belediyemiz ile S.S. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında Alım Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretim Şartları Protokolü imzalanması hususunda Meclisimizce karar alınmasını;

  Arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; Altta metni yazılı Muğla Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında Üretim Şartları Protokolü imzalanmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE S.S. BEYOBASI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ ARASINDA ÜRETİM ŞARTLARI PROTOKOLÜ

 1. KONUSU:

Üretim şartları protokolü kapsamında ürün planlaması. (Yazlık Mevsimlik ve Yer Örtücü)

 1. TARAFLAR:

İş bu protokolde taraflar, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve S.S. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’dir. Bitkileri üretecek taraf S.S. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bitkileri ürettirecek taraf ise Muğla Büyükşehir Belediyesi’dir.

 1. ALINACAK BİTKİLER:

-Yazlık Mevsimlik Çiçekler (Vinca rosea, Tagates erecta, Petunia grandiflora, Salvia splendens, Zinnia elegans, Portulaca grandiflora, Antirrhynum majus, Celocia argentea, Ageratum houstonianum)

-Yer Örtücü Bitkiler (Verbena x hybrida)

 1. DAYANAK:

-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin a fıkrası.

-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 7. Maddesinin f fıkrasının son bendi (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.)

-Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 10. Maddesinin 2. Fıkrasının g bendi.

-Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 10. Maddesinin 3. Fıkrasının a ve b bentleri.

 1. BİTKİLERİN TESLİMİ:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Narlı’daki fidanlığına ve iştirakçi ilçe belediyelerinin fidanlıklarına teslim edilecektir.

 1. ÖZEL ŞARTLAR:
 2. Teslim edilecek bitkiler, ticari değerini etkileyecek herhangi bir şekilde hatalı, hileli, bozuk, çürük, ürün yapısını bozan hastalık ve zararlı organizmalarla bulaşık, başka ürünlerle karışık, şekil bozukluğu olmayacaktır.
 3. Bitkiler kendi tür ve varyetesine özgü kök ve gövde gelişimini tamamlamış, estetik görünümde ve formda olacak; çiçekler ambalajından çıkarıldığında kökler üretim materyali olan torfu sarmış olacaktır. Yetiştirme harcı karışımı %60 torf, %40 cocopeat’den oluşacaktır. Karışım içine metreküp başına 3 kg gelecek şekilde yavaş salınım gübre konacaktır.
 4. Mevsimlik çiçekler F1 hibrid tohumdan üretilmiş olup, hepsi çiçekte veya açmak üzere tomurcukta olacaktır.
 5. Bitkilerin alımları 2015 yılı içerisinde yapılacaktır.
 6. Alımı yapılacak bitkiler hangi cins araçla taşınırsa taşınsın, yükleme, nakliye ve indirmeye dayanacak nitelikte dikkat ve özenle ambalajlanacak ve nakliye sonunda dikim yerine sağlam olarak teslim edilecektir. Bitkilerin yüklenmesi, taşınması ve teslim yerine indirilmesi ile ilgili tüm sorumluluk kooperatife ait olacaktır.
 7. Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri S.S. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne ait olacaktır.
 8. Muğla Büyükşehir Belediyesi, S.S. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne üretim yaptırıp/yaptırmamakta, ürün deseni miktarını ve üretim şartlarını değiştirmekte serbesttir.
 9. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kooperatife ayni yardım yapıp/yapmamakta serbesttir.
 10. S.S. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Muğla Büyükşehir Belediyesince üretim öncesi yapılacak ayni yardımların tutarı kadar bitkiyi Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz olarak teslim edecektir. Bedelsiz bitkilerin sayısı ve ayni yardımların tür ve miktarları tutanaklarla kayıt altına alınacaktır.
 11. Bu protokolden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Muğla Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 12.  Bu protokol 2015 yılı içerisinde geçerlidir.


İş bu protokol 2 (iki) sayfa ve 6 (altı) maddeden ibaret olup, taraflarca …./…./2015 tarihinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır.