Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :85                 

Karar Tarihi :17/04/2019   

KONUSU:

          İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen "Sürdürülebilir Şehirler Projesi Hibe Anlaşması" (TFOA5029) kapsamında, Bankanın Dünya Bankası (DB) kaynaklarından temin ettiği ve bağlı İdaremiz olan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne SŞP Bileşen A kapsamındaki projeler için kullandırılacak avro hibeye ilişkin Alt Finansman Anlaşması ve ilgili dökümanları müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya, hibenin kullanılması ve hibe için her türlü iş ve işlemleri müteselsil kefil sıfatı ile yapmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN'ün yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

 

          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2019 tarihli ve 79556812-105.03-E.1160 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.