Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :87                             

Karar Tarihi  :08/07/2014               

KONUSU:

2013 YILI İÇERSİNDE GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI TARAFINDAN TURİZM ALT YAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN VE ULA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BAŞLATILAN «ULA GÖLETİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ BİSİKLET VE YAYA YOLLARI PROJESİ»’NİN 5393 SAYILI YASANIN 75. MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE DEVRİ

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 01/07/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

2013 yılı içerisinde Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından turizm alt yapısı mali destek programı kapsamında desteklenen “ Ula Göleti Çevre Düzenlemesi Bisiklet ve Yaya Yolları Projesi” Ula Belediye Başkanlığı tarafından başlatılmıştır.

Onaylanmış avan proje 1.324.881,9TL olarak tahmin edilmiş ve Ajans tarafından bu tutarın %48.79’unu ( 646.443,82TL) finanse etmeyi taahhüt etmekte olup kesin proje bütçe tutarını geçse bile, Ajans tarafından temin edilecek tutarın geri kalanı ve/veya fazlasının belediye bütçesinden karşılanacağı yapılan sözleşmede belirtilmektedir.

6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasasına istinaden bahse konu Projenin Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne devredilerek Muğla Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülmeye başlaması, kesin proje, yaklaşık maliyet ve eklerinin hazırlanabilmesi için bahse konu projenin Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine; 5393 Sayılı Yasanın 75. Maddesi hükmü gereği OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.