Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 88                              

Karar Tarihi    : 09/03/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          h) Menteşe İlçesi, Karamehmet Mahallesi, 1 ada, 14, 15, 16, 17 nolu imar parselleri üzerindeki “Belediye Hizmet Alanı, Park ve Ağaçlandırılacak Alan” kullanımının iptal edilerek “Park, Ticaret Alanı ve Rekreasyon Alanı” düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmes.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.02.2017 tarihli raporunda;

          21/02/2017 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/02/2017 tarih ve 53618066-310.01.04-887 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.02.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Karamehmet Mahallesi, 1 ada, 14, 15, 16, 17 nolu imar parselleri üzerindeki “Belediye Hizmet Alanı, Park ve Ağaçlandırılacak Alan” kullanımının iptal edilerek “Park, Ticaret Alanı ve Rekreasyon Alanı” düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/02/2017 tarih ve 53618066-310.01.04-887 sayılı yazısında;