Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :88                 

Karar Tarihi :17/04/2019   

KONUSU:

          Kırsalda üretim yapan küçük üreticilere yüksek gelir getirici alternatif ürünler üretmeleri için eğitimler vermek, sürdürülebilir kırsal kalkınmayı sağlamak, çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerini geliştirmek, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üretici birlik ve kooperatiflerinin aktif hale getirilmesi ve işbirliğinin sağlanması, ürünlerin doğrudan tüketici ile buluşmasını sağlayacak imkânların yaratılması amaçlanmaktadır. 5393 sayılı Kanunun 75. maddesi hükmü doğrultusunda ve 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinde (Ek fıkra: 12/11/2012 - 6360/7 md.) yer alan görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı' na yetki verilmesi hususunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18. maddesi (g) bendi uyarınca görüşülmesi.  

 

          Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 16.04.2019 tarihli ve 10452259-105.04-E.469 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.