Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 89                             

Karar Tarihi   : 28/05/2020              

 

KONUSU:

          5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56 ncı maddeleri gereği, “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi

 

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 13.05.2020 tarihli ve 79556812-105.04-E.2047 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.