Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :90                                          

Karar Tarihi :10/03/2015                

KONUSU:

       Muğla ili, Fethiye ilçesi, Patlangıç mahallesinde bulunan 1815.00 m2 yüzölçümlü 2586 ada 1 parselin kamulaştırmasının yapılması için, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10’uncu  ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/u maddelerine  göre  beş yıllık İmar programına ek olarak alınması

Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın  04/03/2015 tarih ve 99506623-301.01/336 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

             İlgi: Hasan Uran'ın 05/12/2014 tarihli dilekçesi.     

İlgi dilekçe ile; Muğla ili, Fethiye ilçesi, Patlangıç mahallesi, 2586 ada 1 parselin kamulaştırılması talep edilmiştir.

Adı geçen taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmıştır. Kamulaştırılması istenen taşınmaz içerisinde Fethiye İtfaiye Grup Amirliği bulunmaktadır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Patlangıç mahallesinde bulunan  1815.00 m2 yüzölçümlü 2586 ada 1 parselin kamulaştırmasının yapılması için, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10.ncu  ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 / u maddelerine  göre  beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunda; Belediye Meclisince karar alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Muğla ili, Fethiye ilçesi, Patlangıç mahallesinde bulunan 1815.00 m2 yüzölçümlü 2586 ada 1 parselin kamulaştırmasının yapılması için, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10’uncu  ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/u maddelerine  göre  beş yıllık İmar programına ek olarak alınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.