Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :95                               

Karar Tarihi :10/03/2015   

KONUSU:

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 16. Maddesinin 2’nci fıkrasında “İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki Belediye Meclisleri vergi tarifesinin 1, 2 ve 4’üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri yılı içinde iki eşit taksitte almaya yetkilidirler” denilmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tahsil edilecek olan 2464 sayılı kanunun 15.inci maddesinin 1. 2. ve 4. bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin yıl içinde Haziran ve Aralık aylarında 2 eşit taksitle alınabilmesi

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın  09/03/2015 tarih ve 82848858.320.03.01/476 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 16. Maddesinin 2.nci fıkrasında “İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki Belediye Meclisleri vergi tarifesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri yılı içinde iki eşit taksitte almaya yetkilidirler” denilmektedir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tahsil edilecek olan 2464 sayılı kanunun 15.inci maddesinin 1. 2. ve 4. bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin yıl içinde Haziran ve Aralık aylarında 2 eşit taksitle alınabilmesi için yazımızın Meclise havalesini arz ederim.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tahsil edilecek olan 2464 Sayılı Kanunun 15’inci maddesinin 1. 2. ve 4. bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin yıl içinde Haziran ve Aralık aylarında 2 eşit taksitle alınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.