Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :96                              

Karar Tarihi :08/07/2014              

KONUSU:

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞININ 2014 YILI GELİR KALEMLERİNE AİT TEKLİFLERİ


Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/07/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Belediye Meclisimizin 08.07.2014 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen 04/07/2014 tarih ve 8259 sayılı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında Meclisimize sunulan 2014 yılı gelir kalemlerine ait teklif, plan ve bütçe komisyonumuzun 08/07/2014 tarihli toplantısında incelenmiş olup, plan ve bütçe komisyonunca katılanların oy birliği ile kabul edilen  ekteki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na ait 2014 yılı gelir kalemlerine ait teklifi  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.  Maddesi doğrultusunda Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

TC

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2014 YILI HİZMET GELİR TARİFESİ

Sıra  No

Gelir Tarifesi

Birim

Ücret (TL)

1

1/1000 Ölçekli Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamında Verilmesi İşi

Pafta

10

2

1/1000 Ölçekli Onaylı Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamında Verilmesi İşi

Pafta

50

3

1/5000 Ölçekli Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamında Verilmesi İşi

Pafta

10

4

1/5000 Ölçekli Onaylı Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamında Verilmesi İşi

Pafta

50

5

1/1000 Ölçekli Halihazır Harita Onama Ücreti

Pafta

60

6

1/5000 Ölçekli Halihazır Harita Onama Ücreti

Pafta

70

7

Poligon Değeri ( 1 Adet C4)

Adet

5

8

Nirengi Değeri ( 1 Adet C3)

Adet

10

9

Muğla Büyükşehir Belediyesi Rehber Haritası

Cilt

50

10

Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Rehber Haritası (Renkli,Baskı)

Adet

25

11

Mahalle Haritası (Renkli Pilot)

Adet

15

12

Adres Tespiti (Büroda)

10

13

Adres Tespiti (Arazide)

25

14

Muğla ,Mahalle, Cadde Ve Sokak İsimleri

Sayfa

10

15

Muğla, Mahalle, Cadde Ve Sokak İsimleri (Bilgisayar Ortamında Excel Formatında)

Dosya

80

16

Yol Kotu Tutanağı (Plankote) Verilmesi

Parsel

150

17

Yapı Aplikasyon Tutanağı Verilmesi

Parsel

150

18

Yapı Aplikasyon Tutanağının Araziye Uygulanması

Parsel

230

19

Temel Vizesinin Yapılması

Parsel

230

20

Koordinatlı Bina Tespiti  Kontrollük Hizmet Bedeli

Sayfa

20

21

Vaziyet Ve Bağımsız Bölüm Planı

Sayfa

20

22

3194 İmar Kanunu 18. Madde Uygulama Kontrol Ücreti (Düzenleme Sınırı Başına)

50

23

İlgililerin İsteği Üzerine Yaptırılan  Halihazır Haritaların Arazi Ve Büro Kontrollük Ücreti

Pafta

50

24

Plankote Kontrol  Ücreti Veya Gabari Ölçümü

Parsel

50

25

Talep Halinde Örneklenecek Evraklar Fotokopi Ücretleri

Adet

5

26

Proje, Pafta, A4-A3 Belgeye Aslı Gibidir Yapılması

Adet

20

27

Onaylı Proje Ve Her Ölçekte Onaylı İmar Planından Ozalit Alınması Basılı Form Ozalit (Ozalit Çekimi Talep Sahibine Ait)

Proje /Pafta

50

28

Onaysız Proje Ve Her Ölçekte Onaylı İmar Planından  Bilgisayar Ortamında Verilmesi İşi

Proje /Pafta

10

29

Onaylı Proje Ve Her Ölçekte Onaylı İmar Planından  Bilgisayar Ortamında Verilmesi İşi

Proje /Pafta

50

30

Onaylı Zemin Etüd Raporundan Kopya Alınması (Fotokopi Ücreti Talep Sahibine  Ait)

Cilt

50

31

Proje Plan Müellif Kaydı (Yeni Kayıt)

250

32

Proje Plan Müellifi Kaydı (Yenilenen Kayıt)

100

33

Yapı Müteahhiti Kaydı (Yeni Kayıt)

250

34

Yapı Müteahhiti Kaydı (Yenilenen Kayıt)

100

35

Fenni Mesul (Yeni Kayıt)

250

36

Fenni Mesul (Yenilenen Kayıt)

100

37

Yapı Şantiye Şefi Kaydı (Yeni Kayıt)

250

38

Yapı Şantiye Şefi Kaydı (Yenilenen Kayıt)

100

39

Yapı Denetim Firması Kaydı (Yeni Kayıt)

250

40

Yapı Denetim Firması Kaydı (Yenilenen Kayıt)

100

41

Ekspertiz Raporu İçin Fotoğraf Ve Evrak Kopyası Alınması

Dosya

150

42

Deprem Risk Haritalarının Dijital Ortamda Verilmesi

50

43

10.000 m²’ye Kadar Olan Plan Ve Plan Tadilatlarının Ticaret Alanları İçin Ücret

Arsa m²

2,5

44

10.000 m²’den Yukarısı İçin Plan Ve Plan Tadilatlarının Ticaret Alanları İçin Ücret

Arsa m²

2

45

10.000 m²'ye Kadar Olan Plan Ve Plan Tadilatlarının Konut Alanları İçin  Ücret

Arsa m²

1,5

46

10.000m²' den Büyük Plan Ve Plan Tadilatlarının Konut Alanları için Ücret

Arsa m²

1

47

Özel Hastane Ve Özel Okul, Özel Yurt Alanları İçin Plan ve Plan Tadilat Talebi Ücret

Arsa m²

2

48

Sanayi Alanları İçin  Plan ve Plan Tadilat Talebi Ücret

Arsa m²

3

49

Tarımsal Amaçlı Yapı Alanları İçin  Plan ve Plan Tadilat Talebi Ücret

Arsa m²

0,5

50

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı İçin  Plan ve Plan Tadilat Talebi Ücret

Arsa m²

3

51

Turizm Alanı İçin  Plan ve Plan Tadilat Talebi Ücret

Arsa m²

3

52

Mania Kriter Dosyası Düzenlenmesi

Dosya

220

TC

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2014 YILI HİZMET GELİR TARİFESİ UYGULAMA ESASLARI

1-      Konut Terimi İçine; Tüm resmi binalar ile sağlık ve kültür tesisleri (Özel eğitim ve sağlık tesisleri hariç) girmektedir.

2-      Ticaret Terimi İçine; Ticari binalar, ticaret yolları ve ticaret bölgelerindeki binalar girmektedir.

3-      İmar Planı, parselasyon planı teklifleri kontrol edilip, yetersiz ve eksik bulunması nedeniyle iade edilmesi veya talepten vazgeçilmesi halinde tahsis edilen ücretler geri ödenmez. Ancak düzeltilip yeniden getirilmesi halinde yeniden kontrol ücreti alınmaz. Mimari, Statik, Isıtma tesisatı, sıhhi tesisat ve peyzaj projeleri ile bunların tadilat projelerinden proje başvurusu aşamasında tarifede belirtilen inceleme ücretleri peşin olarak alınır, eksik belge haricinde projelerin yeniden düzenlenmesi için iade edilenler, yeniden proje inceleme ücretine tabi olup, onay aşamasında proje onay ücreti alınır.

4-      Tarife listesinde yer alan Mania Kriteri Dosyası; 1/25000, 1/5000’lik pafta ile koordinat listesinden oluşur. Bunun haricindeki taleplerden tarifedeki ücretler alınır.

5-      Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlk, Orta, İlköğretim, Lise ve dengi meslek okulları ve Belediyemizin kendi yapacağı ve yaptıracağı yapılar ile Belediyemize hibe veya bağış yoluyla yapılacak yapılar tarifedeki ücretler ile yol katılım bedelinden muaf tutulacaktır.

6-      Uygulama Esasında tarifedeki ücretlerde tereddüte düşülen hususlarda Encümen Kararı alınır ve bu karara uyulur.

7-      Ücretler müracaat tarihinde geçerli olan tarife üzerinden alınır. Müracaat edildiğinde eksiklik nedeni ile iade olunan dosyalarda eksikliklerin tamamlandığı tarihteki ücret esas alınacaktır. 

8-      Birden fazla kullanım kararı getirilen plan tekliflerinde, kullanım kararı üzerinden ücret tarifesi üzerinden yüksek olan ücret alınır.

9-      Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen plan tekliflerinden ücret talep edilmez.

10-  Plan değişikliği teklifinden vazgeçilmesi durumunda yatırılan plan tadilat ücretinin % 50 si iade edilir.

11-  Mahkeme kararları gereği planları ilk haline dönüştüren plan değişikliklerinden plan tadilat ücreti alınmaz.