Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :96                               

Karar Tarihi :10/03/2015    

KONUSU:

       Plan ve Bütçe Komisyon Raporları

a) Ula İlçe Belediyesi 2015 Yılı Ek Bütçe                              

       Plan ve Bütçe Komisyonun 10/03/2015 tarihli raporunda;

       Belediye Meclisimizin 10/03/2015 tarihli toplantısında; Plan Bütçe Komisyon Üyeliğinden  Hakkı Şevket Bayındır’ın ayrılması sonucunda Komisyon başkanlığına Mehmet Ali AVCI, başkan yardımcısı olarak da M. Murat YAZAR seçilmiştir.  Komisyonumuza havale edilen 05.03.2015 tarih ve 462 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında, Meclise sunulan Ula Belediyesi Meclisinin 04.03.2015 tarih ve 18 sayılı Meclis Kararına istinaden Ula Belediyesi 2015 Mali Yılı Ek Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 10/03/2015 tarihli toplantısında incelendi.

Ula Belediyesi tarafından 2015 Mali Yılı Bütçesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendine ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince ek bütçe yapma yetkisinin Belediye Meclisinde olması nedeniyle 04.03.2015 tarih ve 18 sayılı Meclis kararı ile Ula Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesine 3.250.000,00.-TL'lik aşağıdaki listede bulunan kalemlere ek bütçe yapıldığı Komisyonumuzca görülmüştür.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. maddesine göre yapılan Ek Bütçe Komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiş olup, Meclisimizce kabulünü,

Arz ederiz.10/03/2015