Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :98                              

Karar Tarihi :08/07/2014              


KONUSU:

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN GELECEK YILLARA YAYGIN HİZMET YÜKLEMELERİ BAŞLIKLI 67. MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA SAYILAN HİZMETLERDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA GEREKLİ GÖRÜLENLERİN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA UYGUN OLARAK SÜRESİ İLK MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİNİ İZLEYEN ALTINCI AYIN SONUNU GEÇMEMEK ÜZERE İHALE EDİLMESİ

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 02/07/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanununun “Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri” başlıklı 67. maddesi “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” hükmüne amirdir.    

Bu hüküm uyarınca yukarıda sayılan hizmetlerden Büyükşehir Belediye Başkanlığınca gerekli görülenlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olarak süresi ilk Mahallî İdareler Genel Seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale edilebilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.