Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :99                                    

Karar Tarihi   :10/03/2016                           

KONUSU:

Gündem

          06.03.2016 tarihinde duyurulan 20 maddelik gündemin 18. Maddesinde bulunan “İlimiz, Milas İlçesi, Ören Mahallesi, 4352 Parsel numaralı 8.075,54 m2 yüzölçümlü ‘Arsa’ nitelikli taşınmazın satın alınması hususunun görüşülmesi” konunun gündemden çıkarılması, birimlerden gelen 12 konunun 18. Maddeden sonra Komisyon Raporlarından önce olmak üzere gündeme eklenmesiyle;

            1- Kadro iptal ve ihdasın görüşülmesi. 2- Zabıta Dairesi Başkanlığınca yetki ve sorumluluk alanlarında kurulan bölge amirliklerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 8 adet motorsiklet alınması hususunun görüşülmesi. 3- Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yeralan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak (Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Bakım Ağı Dışında Kalan Karayollarında) Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Onaylanması hususunun görüşülmesi. 4- Muğla Koruma Amaçlı İmar Planında tescilli yapı olarak  gösterilen İlimiz, Menteşe İlçesi, Şeyh mahallesi 341 ada 73 ve 341 ada 47 parsel numaralı taşınmazlar ile Muğla-Marmaris Kale ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planında tescilli yapılar olarak gösterilen; İlimiz, Marmaris ilçesi, Kemeraltı  mahallesi 23 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı parsellerin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15/a maddesinde belirtilen fonksiyonuna uygun olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satın alınması veya 18/u maddesine göre kamulaştırılması ve İlimiz, Bodrum ilçesi, Turgutreis mahallesi 718 ada 5 parsel numaralı 162.46 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. 5- 6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Bodrum İlçesinde Tüzel Kişiliği sona eren Köy ve Belde Belediyelerine ait değerlendirilmeyen taşınmazların Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince Ek-1’de sunulan Taksim Listesi kapsamında ilgili Tüzel Kişilikler adına paylaşılması hususunun görüşülmesi. 6- 6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait  paylaşıma konu edilen taşınmazların Ek-1’de sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi Tüzel Kişilikleri adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması hususunun görüşülmesi. 7- Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Fethiye İlçesi, Kaya Mahallesi, 156 ada 43 parselde yer alan tescilli taşınmazın çevresinde yer alan Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 07/07/2012 tarih ve 891 sayılı kararı ile tescilli 156 ada, 41, 42, 44, 45 parsel nolu taşınmazların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15/a maddesinde belirtilen fonksiyonuna uygun olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. 8- İlimiz, Milas İlçesi, Çandır mahallesi, Çandırkırı mevkii, 1136 parsel nolu taşınmazın tamamı ile İlimiz, Milas İlçesi, Kızılcayıkık mahallesi, Köyaltı mevkii, 49 parsel nolu taşınmazın 551,76 m²'lik kısmının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. 9- İlimiz Menteşe İlçesi, Denizova Mahallesi, Mezarboğazı Camiyaka Mevkii, tapuda N20-d-14c-3c pafta, 132 ada, 49 parselde kayıtlı toplam 7.126,82m² yüzölçümlü, şahıs mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde “Tarımsal Tesis Alanı  (Zeytinyağı Üretim Tesisi)”  amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi. 10- Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2015 tarih ve 389 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi.11- Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Kerimler Mevkii 31 Pafta 603 nolu Kadastro parseli A, B ve C Bölgesine ayrılarak farklı şirketler tarafından toplamda 2,748 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi. 12- Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/02/2016 tarihli ve 72 sayılı kararına tashih kararı alınması hususunun görüşülmesi. 13- Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2015/318 esas ve 2015/496 karar nolu kararı doğrultusunda Dalaman İlçesi, Hurriyet Mahallesi, 79 ada, 25 parselin bulunduğu alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptal edilerek “Plansız Alan”da kalması. 14- Anayasanın 138. maddesi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2015/318 esas ve 2015/496 karar nolu kararı doğrultusunda, 01/10/2015 tarih ve 80 sayılı Dalaman Belediye Meclis Kararında konu edilen Dalaman İlçesi, Hurriyet Mahallesi, 79 ada, 25 parselin bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptal edilerek “Plansız Alan”da kalması hususunun görüşülmesi. 15- Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 27 pafta, 1705 sayılı parselde teklif edilen “Gelişme Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. 16- Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarihli ve 443 sayılı kararına tashih kararı alınması hususunun görüşülmesi. 17- Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarihli ve 437 sayılı kararına tashih kararı alınması hususunun görüşülmesi.   18- İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkii, 33 pafta, 649 numaralı parselde kayıtlı, 23.080m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” olarak düzenlenmesine yönelik N20-B-22-C-3-D ve N20-B-22-C-4-C imar paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi. 19- İlimiz, Dalaman İlçesi, Altıntas Mahallesi, 3005 ada, 18, 19, 20, 21 parseller ile 3006 ada, 17, 18 parsellerde, Dalaman Belediyesi mülkiyetine kayıtlı taşınmazların ve yoldan ihdas edilmesi gereken artık alanların imar adası dışına çıkarılarak kaldırım ve cep otopark olarak düzenlenmesine yönelik Dalaman Revizyon Uygulama İmar Planının O21-B-22-A-4-A ve O21-B-22-A-4-B numaralı plan paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi. 20- İlimiz, Menteşe İlçesi, Recai Güreli Caddesi, İsmet Çatak Caddesi, Özer Türk Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Hastane Caddesi, Sağlık Sokak, Haluk Özsoy Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Naci Karaosmanoğlu Caddesi, İsmet İnönü Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde “yol üstü otoparklar”ın onaylı uygulama imar planları doğrultusunda kentsel tasarım projesi ile çözümlenmesi konusunun görüşülmesi. 21- Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11.02.2016 tarih ve 91 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına esas beş yıllık imar programına alınan Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 581 ada, 12, 13, 61, 185 parseller ve 582 ada, 109 parsel ile 581 ada 196 parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait teklifin görüşülmesi. 22- Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11.02.2016 tarih ve 91 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına esas beş yıllık imar programına alınan Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 581 ada, 12, 13, 61, 185 parseller ve 582 ada, 109 parsel ile 581 ada 196 parseli kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklifin görüşülmesi. 23- İlimiz, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan ve plan onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bulunan inceleme alanına yönelik Ulaşım Dairesi Başkanlığınca teknik rapor ile sunulan Fethiye İlçesi, Atatürk Caddesi, Çarşı Caddesi, Belediye Caddesi, Hükümet Caddesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi, 96. Sokak, 97. Sokak, Sadi Pekin Caddesi üzerinde “yol üstü otoparklar”ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı meri uygulama imar planları doğrultusunda kentsel tasarım projesi ile çözümlenmesi konusunun görüşülmesi. 24- İlimiz, Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı içerisinde kalan ve plan onama yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığında bulunan inceleme alanına yönelik Ulaşım Dairesi Başkanlığınca teknik rapor ile sunulan Marmaris İlçesi, Tepe Mahallesinde Ulusal Egemenlik Caddesi, Kemal Alpugan Sokak, Kordon Caddesi; Çıldır Mahallesinde Atatürk Caddesi; Sarıana Mahallesinde Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Yeniyol Caddesi; Kemeraltı Mahallesinde General Mustafa Muğlalı Caddesi üzerinde “yol üstü otoparklar”ın Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylı meri uygulama imar planları doğrultusunda kentsel tasarım projesi ile çözümlenmesi konusunun görüşülmesi.25- İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, Hacıgeç(Akyar) Mevkiinde yer alan 20 pafta 1682 ve 1683 nolu 70.400,00 m2 büyüklüğündeki kadastro parselleri üzerinde farklı şirketler tarafından A, B, C, D, E, F ve G Bölgesine ayrılarak toplam 3,36 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. 26- İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Cumhuriyet ve Bakırcılar Mahallelerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesi. 27- Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik 10/06/2014 tarih ve 81 sayılı meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiş ancak geçen süre içerisinde Daire Başkanlığı teşkilat yapısında yer alan İdari İşler ve Arşiv Şube Müdürlüğü 10/12/2015 tarihli ve 450 sayılı meclis kararı ile kapatılmıştır. Kapatılan birimde yürütülen iş ve işlemler ile bu birimde görevli personelin idaresi maksadıyla Daire Başkanlığı bünyesinde doğrudan Daire Başkanına bağlı Mali İşler Şefliği ile Personel Ve Özlük Şefliği kurulmuştur. Ayrıca diğer şube müdürlüklerinin altında yürütülen iş ve işlemlerin daha sağlıklı yürütülmesi maksadıyla bazı şeflikler oluşturulmuş ve buna bağlı olarak yeniden düzenlenen Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik’in onaylanması hususunun görüşülmesi. 28- 2016 mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığa ait ek Gelir Tarifesinin görüşülmesi. 29- Belediyemiz sınırları içinde Muğla İli Menteşe İlçesi TOKİ Mevki Toplu Konut Alanı 50’inci cadde üzerinde bulunan 197 araç kapasiteli açık otopark alanının, yıllık ÜFE oranına göre arttırımı yapılacak şekilde 2016 yılı kira bedeli olarak 4.000( Dört Bin) TL ücret karşılığında 5(Beş), yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm A.Ş.’e İşletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.30- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi a) Dalaman Belediyesi’nin 2016 mali yılında uygulanacak olan ek gelir tarife cetveli ile ilgili 04.01.2016 tarih ve 3 nolu Meclis Kararının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 25. maddesi gereği onaylanması hususunun görüşülmesi. b) Fethiye Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Bütçesinde aktarma yapılmasına dair 01.02.2016 tarih ve 26 Sayılı Meclis Kararının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. maddesi gereği onaylanması hususunun görüşülmesi. 31- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi a) Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz, Milas İlçesi, Küçükdibekdere mahallesi 219 parsel numaralı 340.08 m2 yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmaz içerisinde Berkan GİRGİN’e ait evin bulunması nedeni ile taşınmazın bedeli karşılığında Berkan GİRGİN’e satılması hususunun görüşülmesi. b) İlimiz bütününde kurulması planlanan Hidroelektrik Santrallerine (HES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi. c) İlimiz bütününde kurulması planlanan Rüzgâr Enerji Santrallerine (RES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi. ç) İlimiz bütününde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrallerine (GES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi. d) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2015 tarihli ve 388 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine, Milas İlçesinde Tapu adresi Hayıtlı Mahallesi, Şeftali İrimi Mevkiinde bulunan 126 ada, 4 parselin Maliki Hicran SARIMAN’ın 13/01/2016 tarihli dilekçesi ile yaptığı itirazın görüşülmesi. e) Milas İlçesi, Dibekdere Mahallesi, Palamutkışı Mevkii, N19d-a3-2a pafta 533 parsele ilişkin Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi. f) Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Eren Mevkii, 4 pafta 508 parsele ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. g) Milas İlçesi, Yaşyer Mahallesi, Taşharım Mevkii, 121 Ada, 23 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Değişikliğinin görüşülmesi. h) Seydikemer İlçesi, Yayla Ceylan Mahallesi, Karamarası Mevkii, 461 ada 17 parsele ilişkin “Küçük ölçekli Meyve Suyu ve Şarap Üretim Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. ı) Kavaklıdere İlçesi Çayboyu Mahallesi  N20b-02b-3b ve N20b-02b-3c pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. i) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı meclis kararına ilişkin itirazların görüşülmesi konularından oluşan 31 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.