Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :99                  

Karar Tarihi :10/04/2015    

KONUSU:

Gündem

       06/04/2015 tarihinde gönderilen 35 maddelik ana gündeme; 1- Güney Ege Kalkınma Ajansının, 2015 Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programına “Okul Önlerindeki Trafik İşaret ve İşaretçilerinde Yenilenebilir Enerji Kullanılması” başlıklı, Muğla il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullar çevresinde en az birer adet güneş enerjisi ile çalışan trafik levhası ve uyarı flaşörü yerleştirerek il sınırları içinde ilk ve orta öğretimdeki öğrenciler ve öğretmenleri yenilenebilir enerji ile tanıştırmak ve bu olgu hakkında farkındalık yaratmak için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (p) fıkrası hükmü gereğince Proje ile ilgili benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınması, 2- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesi (i) bendi hükmü gereğince Güney Ege Kalkınma Ajansının, 2015 Yılı Mali Destek Programına “Deniz Araçlarından Kaynaklı Atıkların Toplama Projesi” başlıklı, Muğla ilinde başta deniz temizliği ve yerel sürdürülebilir ekonomik katma değer ve istihdam yaratan,  deniz dostu kentsel gelişmeyi sağlamak amacıyla proje sunulabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinde (p) fıkrası hükmü gereğince Proje ile ilgili benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V.’nin yetkili kılınması, 3- 2 Nisan 2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereği kadro cetvellerinin güncellenmesi, 4- Belediyemizde boş bulunan 2 adet 1 dereceli GİH sınıfı itfaiye şube müdürü kadrosu iptal edilerek, 2 adet 3 dereceli GİH sınıfı itfaiye şube müdürü Kadrosunun ihdası, 1 adet 1 dereceli iftaiye şube müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 2 dereceli itfaiye şube müdürü kadrosunun ihdası için Norm Kadro Yönetmeliğinin 11. Maddesi uyarınca güncellenmesi, 5- Belediyemizde boş bulunan Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroların Norm kadro Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca güncellenmesi,  6- Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, eski 472 ada, 3 nolu kadastro parselinde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 7- Milas İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 556 ada, 116 ve 150 parsellerde yer alan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 8-Seydikemer ilçesi, Gerişburnu Mahallesi, Saklıkent Kavşağına isabet eden paftaların karayolları istimlak sınırıyla uyuşmamasından dolayı O22c-13a paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 9- Menteşe İlçesi, Özlüce Mahallesi, Kaşbaşı Mevkii, tapunun 190 ada 1 ve 192 ada 4,5,6 ve 7 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde toplam 2,5 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı  1/5000 ölçekli nazım imar planı, 10- Dalaman Belediyesi tarafından hazırlanan Termal Tesis ve Mesire Alanı Projesinde ihtiyaç duyulan jeotermal kaynak suyun 48002 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular işletme ruhsat sahamızdan karşılanması,  kaynak suyun kullanımdan doğacak İdare Payının kullanıcı tarafından ödenmesi koşulları ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak sözleşme hükümlerine göre; 5393 sayılı Kanunun 18/p maddesi uyarınca Dalaman Belediyesine 10 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisine; şeklindeki 10 adet konunun gündeme ilave edilmesi ile oluşan 45 maddelik gündemin kabulüne ve 40. maddesinde yer alan “Belediyemizde boş bulunan Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroların Norm kadro Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca güncellenmesi” konusunun biraz daha revizyona ihtiyacı olduğundan  gündemden çıkarılması ile;

            1- Plan ve Bütçe Komisyon Raporları a)  18.03.2004 Tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğine göre ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma Kabul Belgesi’, ‘Hafriyatın Geçici Depolanması İzin Belgesi’, ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası İzin Belgesi’, ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi’ ücret tarifesinin belirlenmesi, b) 2015 yılında Ula İlçe Belediyesi Başkanlığınca uygulanacak Gelir Tarifeleri, 2-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları, a) Seydikemer İlçesi, Eşen Mahallesi merkezinden Fethiye T tipi Kapalı ve Açık Ceza Kurumuna giden yolun, isminin “Onüş Caddesi” yerine “Adalet Caddesi” olarak değiştirilmesine yönelik Seydikemer İlçe Belediye meclisinin 03/03/2015 tarih ve 37 sayılı kararının onaylanması, b) İlimiz Bodrum İlçesi Yeniköy Göktepe Mevkii 18 pafta 33 ada 112 parseller 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği, c) Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, N20-c-02-a-3c paftasında yer alan 1 adet DM1/1 nolu trafo yerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, ç)  Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Kavaklıdere ilçesi, Menteşe Mahallesi, 33 pafta, 4069 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,  d) Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Kavaklıdere ilçesi, Menteşe Mahallesi, 33 pafta, 4069 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, e)  İlimiz Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Armutçuk Mevkii,20 pafta 513,514,515 ve 516 Parseller 25 Tonluk Yeraltı Galeri Tipi Patlayıcı Madde Deposu Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,    f) İlimiz Milas ilçesi, Beçin Mahallesi, Mutluca Mevkii, tapunun 2422 numaralı parsel üzerinde “Özel Eğitim Tesisi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, g) İlimiz Milas ilçesi, Beçin Mahallesi, Mutluca Mevkii, tapunun 2422 numaralı parsel üzerinde “Özel Eğitim Tesisi Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, 3-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 16’ıncı Maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasından 5 üyenin 1 yıl için Encümen Üyesi olarak gizli oyla seçilmesi, 4- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan İmar ve Bayındırlık Komisyonu seçilmesi, 5- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Çevre ve Sağlık Komisyonu seçilmesi, 6- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu seçilmesi, 7-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu seçilmesi, 8- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Ulaşım Komisyonu seçilmesi, 9- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçilmesi, 10-  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Turizm Komisyonu seçilmesi, 11- Milas İlçesi Ören Mahallesi 4406 parsel numaralı Arsa niteliğindeki 397,19 m² taşınmazın Tuna Mühendislik Ticaret Limited Şirketi'ne devri, 12- Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Milas İlçesi Selimiye, Burgaz, Köşk, Danişment, Pınarcık, Ekindere Mahallesi sınırları içerinde  toplam 3.227,47 m² lik alanın, 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi gereğince bedeli karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğüne devrinin yapılması, 13- Mülkiyeti Belediyemize ait Fethiye İlçesi Ovacık Mahallesi Kırancagil Mevkindeki 700,00 m2 245 ada 2 nolu Kargir Ev ve Arsası olarak kullanılan parselin 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında hissedarı olan Tezcan GÖKTEPE’ye devrinin yapılması, 14-Mülkiyeti Belediyemize ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesindeki 705.00 m2 yüzölçümülü 209 ada 6 numaralı Arsa olarak kullanılan parselin 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında Mustafa KARAKAYA'ya devrinin yapılması,   15-  6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Dalaman Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, Taksim Listesi kapsamında paylaşılması, 16- Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetki ve sorumluluğunda bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesis vb. yerler ile Büyükşehir Belediyesi adına tescilli taşınmazlar üzerindeki Durak, Billboard, Raket, Megalight, Kule vb. işletmelerin 10 yıllığına kiraya verilmesi, 17- Menteşe Belediye Encümeninin 01/04/2015 tarih 285 sayılı kararı kapsamında Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi 142 ada, 2 ve 3 parseller, 829 ada 95 ve 97 parseller ile (A) ile gösterilen ihdas parselinin tevhit, ifraz ve yola terki sonucunda oluşan ekli krokide (E), (F), (G), (H), (I), (İ), (J), (K) parsellerin Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, (E), (F), (I), (J), (K) harfi ile gösterilen  taşınmazların Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği,  (H) harfi ile gösterilen taşınmazın Menteşe Belediye Tüzel Kişiliği, (G) ve (İ) harfi ile gösterilen taşınmazların Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) adına taksim edilerek paylaşılması, 18-6360 sayılı kanun gereğince Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonuna bildirilmediğinden paylaşım konu edilmeyen mülga Gülük Belediyesi Başkanlığına tahsisli Atım Çekim Yeri, Üzerinde Bulunan Demirbaşlar ile hak alacak ve borçlarının Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza Protokol ve Demirbaş Listesi ile devredilmesi, 19- Milas İlçesi Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi 192 ada 136 parsel numaralı 37.557,34 m² yüzölçümlü Su Deposu ve Arsası niteliğindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen devrinin yapılması, 20-Ula İlçesi sınırlarındaki listedeki taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen devrinin yapılması, 21- 6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Bodrum Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması, 22- Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu, 23-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kültür ve sosyal işler faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet Mobil Sahne Tır’ın Devlet Malzeme Ofisinden alınması, 24- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kültür ve sosyal işler faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 5 (beş) adet hizmet aracının Devlet Malzeme Ofisinden alınması, 25- Güney Ege Kalkınma Ajansının 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına “Su Ayakizi ve Temiz Su Eylem Planı” başlıklı, Muğla ilinde başta su verimliliği, su temizliği ve kentsel sürdürülebilir su politikaları  olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, suyun etkin kullanımına öncelik veren, yerel sürdürülebilir ekonomik katma değer  ve istihdam yaratan, su dostu kentsel gelişmeyi sağlamak amacıyla proje sunulabilmesi için 5393 sayılı Kanununun 18. Maddesinin (p) fıkrası hükmü gereğince  proje ile ilgili  benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN  ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V.’nin yetkili kılınması, 26-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun; Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca yapılması planlanan katı atık düzenli depolama sahası yeri için; Milas İlçesi Burgaz Mahallesi Yokuşaltı Mevkiindeki yaklaşık 397.071,39 m2 büyüklüğündeki mülkiyeti Hazine’ye ait arazinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi, 27- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 4 Adet Damperli Kamyon, 2 Adet Asfalt Tamir ve Bakım Aracı, 4 Adet Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici, 2 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici, 1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör, 1 Adet 17+1 Minibüs ile 2 Adet Çift Kabin Kasalı Kamyonet olmak üzere iş makine ve araçların Devlet malzeme Ofisinden satın alınması, 28- Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 135 karar numarasıyla Belediyemiz Meclisince kabul edilen, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı, 29- Marmaris ve Muğla Engelliler Derneği’nin yazılarıyla talep edilen Toplumda engelli olarak yaşamını sürdürmeye çalışan tüm engel gruplarından engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin sosyal hayata katılımlarının sağlanması, engelli hastaların evinden hastaneye, hastaneden evine götürülmesi gibi hizmetlerin yürütülmesi amacı ile kullanılmak üzere D.M.O’den 5 adet engelli nakil aracı (14+1 minibüs) alınması, 30- İşletme izni Büyükşehir Belediyemize ait, Bağyaka/ Yatağan 48001, Kapukargın/ Dalaman 48002, Dereköy / Bodrum 48003, Karahayıt / Milas 48004 ve Girmeler / Fethiye 48005 No’lu “Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular” İşletme Ruhsatlı Sahaların “Kaplıca Turizm Yatırımları Açısından İrdelenmesi” çalışmaları planlanmaktadır. “Termal Turizm Yatırımları Kapsamında Beş Jeotermal Kaynağın İrdelenmesi” projemizin Güney Ege Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği programına dahil olması, 31-Muğla ili, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi 383 ada, 237 parselin Konut dışı kentsel çalışma alanından turizm alanına dönüşmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne itiraz, 32-                                                               Datça Belediyesi tarafından yapılacak olan Hızırşah Yaşayan Tarih Kültür, Sergi Evi ve Kültür Rotası GEKA Projesine Muğla Büyükşehir Belediyemizce ortak olunması kararının alınması, 33- S.S. Yatağan Nebi, Yava ve Hisarardı Sulama Kooperatifi, S.S. Köyceğiz Yeşilköy Sulama Kooperatifi, S.S. Menteşe Kozağaç Sulama Kooperatifi, S.S. Yatağan Deştin Sulama Kooperatifi ve S.S. Kavaklıdere Çamlıbel Sulama Kooperatifi olmak üzere 5 (beş) adet Sulama Kooperatifine, kuruldukları Mahallelerdeki Sulama Tesislerinin işletme, bakım ve onarım işlerini yapabilmeleri için, işletim hakkının 10 (on) yıl süreliğine, bedelsiz devrinin yapılması, 34- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun; Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 75 maddesinin (c) bendi hükümleri uyarınca Marmaris Deniz Ticaret Odası tarafından kış aylarında eğitim amacıyla kullanılan teknelerinin yıl içinde 01 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasındaki 6 aylık süre zarfında 5 yıl süreli olarak deniz araçlarının atıklarının alımı faaliyetinde kullanılması için düzenlenecek bir protokol çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz tahsis edilmesi, 35-MELSA (Muğla El Sanatları Sanayi ve Limited Şirketi) tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi adına hibe edilen 3 adet resmi aracın Muğla Büyükşehir Belediyesi adına Tescili, 36-  Güney Ege Kalkınma Ajansının, 2015 Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programına “Okul Önlerindeki Trafik İşaret ve İşaretçilerinde Yenilenebilir Enerji Kullanılması” başlıklı, Muğla il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullar çevresinde en az birer adet güneş enerjisi ile çalışan trafik levhası ve uyarı flaşörü yerleştirerek il sınırları içinde ilk ve orta öğretimdeki öğrenciler ve öğretmenleri yenilenebilir enerji ile tanıştırmak ve bu olgu hakkında farkındalık yaratmak için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (p) fıkrası hükmü gereğince Proje ile ilgili benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınması, 37- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesi (i) bendi hükmü gereğince Güney Ege Kalkınma Ajansının, 2015 Yılı Mali Destek Programına “Deniz Araçlarından Kaynaklı Atıkların Toplama Projesi” başlıklı, Muğla ilinde başta deniz temizliği ve yerel sürdürülebilir ekonomik katma değer ve istihdam yaratan,  deniz dostu kentsel gelişmeyi sağlamak amacıyla proje sunulabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinde (p) fıkrası hükmü gereğince Proje ile ilgili benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V.’nin yetkili kılınması, 38- 2 Nisan 2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereği kadro cetvellerinin güncellenmesi, 39- Belediyemizde boş bulunan 2 adet 1 dereceli GİH sınıfı itfaiye şube müdürü kadrosu iptal edilerek, 2 adet 3 dereceli GİH sınıfı itfaiye şube müdürü Kadrosunun ihdası, 1 adet 1 dereceli iftaiye şube müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 2 dereceli itfaiye şube müdürü kadrosunun ihdası için Norm Kadro Yönetmeliğinin 11. Maddesi uyarınca güncellenmesi, 40- Belediyemizde boş bulunan Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroların Norm kadro Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca güncellenmesi, 41- Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, eski 472 ada, 3 nolu kadastro parselinde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 42- Milas İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 556 ada, 116 ve 150 parsellerde yer alan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 43-  Seydikemer ilçesi, Gerişburnu Mahallesi, Saklıkent Kavşağına isabet eden paftaların karayolları istimlak sınırıyla uyuşmamasından dolayı O22c-13a paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 44- Menteşe İlçesi, Özlüce Mahallesi, Kaşbaşı Mevkii, tapunun 190 ada 1 ve 192 ada 4,5,6 ve 7 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde toplam 2,5 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı  1/5000 ölçekli nazım imar planı, 45- Dalaman Belediyesi tarafından hazırlanan Termal Tesis ve Mesire Alanı Projesinde ihtiyaç duyulan jeotermal kaynak suyun 48002 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular işletme ruhsat sahamızdan karşılanması,  kaynak suyun kullanımdan doğacak İdare Payının kullanıcı tarafından ödenmesi koşulları ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak sözleşme hükümlerine göre; 5393 sayılı Kanunun 18/p maddesi uyarınca Dalaman Belediyesine 10 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisine; 45 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.