Geri Tüm Meclis Kararları
Komisyona Havale Gündem Konuları
3-2017 yılında Dalaman Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25.maddesi gereğince görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
4- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 01/06/2017 tarih ve 1871 sayılı yazısında hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması konulu ek fiyat tarifesinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi gereğince görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                                                                                                      
10- Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün, Fethiye Liman Başkanlığının yazıları kapsamında; Fethiye Belediyesi tarafından işletilmekte olan ve henüz Büyükşehir Belediyemize devredilmemiş olan alanlar ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2016 tarih ve 474 nolu kararı ile onaylanan Fethiye Belediye Başkanlığının 2017 yılı Gelir Tarife cetvelindeki “Yat Limanı ve İskele Tarifesi” bölümünün onayının kaldırılması ve Fethiye Belediyesinin 17/05/2017 tarih ve 5894 sayılı yazısı ile 2017 yılı Gelir Tarifesinde Yıllık Ticari Yatlar Bağlama Tarifesi 3. Bölümde 08/05/2017 tarih ve 51 nolu meclis kararı ile yapılan değişikliğin 5216 Kanununun 25. maddesine istinaden değerlendirilip karar alınması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
11- Bodrum Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 2017-66 sayılı kararıyla uygun görülen İlimiz, Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 1 parsel (eski 482 ada, 1 parsel) nolu taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)             
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
12- Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde DM10/4 numaralı trafo yeri için park alanının güneybatısında “Trafo Alanı” düzenlenmesine yönelik N20-C-08-C-1-C imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
13- Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, 722 ada, 72, 73, 74 parselle ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
14- Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın kullanımının “Pansiyon” olarak değiştirilmesi ve yapı yaklaşma sınırlarının 5 metreye düşürülmesine yönelik meri Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının N18-C-24-B-1-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
17- İlimiz Seydikemer İlçesi, Seki Mahallesi, Çatalağaç  Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapunun 10-13 pafta 1122 nolu kadastro parselinde kayıtlı toplam 10.500,00 m2 büyüklüğündeki taşınmaz üzerine toplam 250kW(0.25 MW) kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.