Geri Tüm Meclis Kararları
11- Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.04.2018 tarih ve 110 sayılı kararına; 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun hükümleri gereği, 153 ada 58 parsele “Z notasyonu” konularak yol ve tarım alanı olarak düzenleme yapılması ibaresinin eklenmesi gerekliliği doğduğundan, Belediyemiz Meclisince incelenerek tashih-i kararı alınması hususunun görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

13- Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 tarih ve 375 sayılı meclis kararında Dalaman Belediyesi’ne ait meclis kararı esas alınması gerekirken sehven Plan Bütçe Komisyon Raporu esas alınmış olup, Dalaman Belediye Başkanlığının 19.04.2018 tarih ve 12576375-301-588 yazısında talep ettiği üzere; ekte yer alan 20.10.2017 tarih ve 81 sayılı Dalaman Belediyesi meclis kararında bulunan Gelir Tarife cetveline göre tashih kararı alınması hususunun görüşülmesi. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı.
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.

21- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2016 tarih ve 5896 sayılı yazısında sehven “101 ada, 1 parsel” olarak yer aldığından dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyemizin 14.09.2017 tarih ve 312 sayılı meclis kararında da aynı şekilde yer almıştır. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin kararında yer alan “101 ada, 1 parsel” olarak yazılan ifadenin, “107 ada 1 parsel” olarak düzeltilmesi hususunun görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

22- İlimiz, Milas İlçesi, Meşelik Mahallesi, Sefer Alanı Mevkii, 796 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

23- İlimiz, Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, Hisar mevkiinde yer alan S.S. Gültan Yapı Koop. sınırları içinde kalan alanda 3 adet “Trafo Alanı”  ve 1 adet “Teknik Altyapı Alanı” yapılmasına yönelik Milas Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 66 sayılı kararı ile uygun bulunmayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

24- Milas İlçesi, Ekinanbarı Mahallesi 102 ada, 41 parsel sayılı taşınmazda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

25-  6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin (ğ) fıkrası ve 27’nci maddesi, Muğla İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Muğla İli 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu uyarınca hazırlanan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge”nin görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.