Geri Tüm Meclis Kararları
10- İlimiz, Milas İlçesi, Kandak Mahallesi, Kahveyanı Mevkiinde yer alan 109 ada 1 ve 2 numaralı parselde kayıtlı taşınmazların “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (200 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
 
13- İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 370 ada, 3 (eski 2557) parsel numaralı taşınmazın “Kamu Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik meri Konacık Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının N18-C-18-C adlı paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

16- Muğla İli, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt ve Muslihittin Mahalleleri sınırında bulunan mevcut kadastral Dirgeme Yoluna ilişkin ulaşım güzergahı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

18- İlimiz, Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 351 ada, 2 parselde (yeni 351 ada 18 parsel) kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan PİN: UİP-8387,19 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

19- İlimiz, Yatağan İlçesi, Hacıbayramlar Mahallesi, Doğankonağı Mevkii, 439 parselinde “'Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (500 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)'” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

20- İlimiz, Marmaris ilçesinde bulunan “Katı Atık Düzenli Depolama-Ayırma ve İdari Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerine ilave plan hükmü eklenmesine ve plan hükmü değişikliğine ilişkin hazırlanan plan hükmü değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

21- İlimiz, Fethiye ilçesinde bulunan “Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerine ilave plan hükmü eklenmesine ilişkin hazırlanan plan hükmü değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

22- İlimiz, Menteşe ilçesinde bulunan “Katı Atık Düzenli Depo Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerine ilave plan hükmü eklenmesine ve plan hükmü değişikliğine ilişkin hazırlanan plan hükmü değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

23- İlimiz, Menteşe ilçesinde bulunan “Katı Atık Düzenli Depo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerine ilave plan hükmü eklenmesine ve plan hükmü değişikliğine ilişkin hazırlanan plan hükmü değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi. 

25- Dalaman Belediye Başkanlığının 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince ek ödenek verilmesine dair 01.06.2018 tarih ve 39 nolu Meclis Kararının onaylanması hususun görüşülmesi. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.

26- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) bendi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; Büyükşehir Belediyesi Organizasyon şemasında yapılacak değişikliğin Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmesine müteakip Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığının yazı ekinde belirtilen bütçe tertiplerinde kalan ödeneklerin Kültür Turizm ve Spor İşleri Dairesi Başkanlığı 46.48.01.37 Kurumsal Koduna 08.1.0.00 Fonksiyonel Kodu ve bütçe tertipleri açılarak aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi. 

27- İlimiz, Ortaca İlçesi, Terzialiler Mahallesinde yer alan 239 ada 1 parsel ve 240 ada 8 parsel nolu taşınmazları kapsayan planlama alanındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.03.2018 tarih ve 57 sayılı Kararının, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bila tarih ve E.7144 sayılı yazısı gereği Belediyemiz Meclisince incelenerek tashih-i kararı alınması hususunun görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

28- İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 05.06.2013 tarih ve 1695 numaralı kararı ile 2. ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının 5216 sayılı kanunun 7/b, 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.