Geri Tüm Meclis Kararları
4- Ortaca İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

5- Ulaşım Dairesi Başkanlığının 21.12.2018 tarih ve E.19838 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak 2019 yılı gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre görüşülmesi. 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

6- 2019 yılında Fethiye Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi.
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

7- Ulaşım Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarih E.135 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak 2019 yılı gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre görüşülmesi. 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.


9- Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2018 tarih ve 265 sayılı Meclis Kararıyla onaylanan, İlimiz, Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesine (Akçaova II. Etap) ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan toplam dokuz adet itiraz dilekçesi hakkında yapılan değerlendirmelere ilişkin hazırlanan yazı eki teknik raporun 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

11- Seydikemer İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

15- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak; 5216 sayılı Yasanın 7(f) maddesi  “Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” hükmü gereği hazırlanmış olan Ulaşım Ana Planı raporları ve paftası yazı ekinde sunulmuş olup, konunun onanması hususunun görüşülmesi. 
Ulaşım Komisyonuna havale edildi.