Geri Tüm Meclis Kararları
7- Kavaklıdere İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

8- Ulaşım Dairesi Başkanlığının 06.02.2019 tarih E.5021 sayılı yazıları ile 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen ücret tarifesinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre görüşülmesi. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

9- İlimiz, Fethiye İlçesinde yer alan 154 Kv Elmalı - Fethiye Enerji İletim Hattı güzergahına ilişkin 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

10- Yatağan İlçesi, Kafacakaplancık Mahallesi, 337 parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” yapılmasına yönelik Yatağan Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 76 sayılı meclis kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

13- İlimiz, Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, Yanıkkuyu Mevkiinde bulunan 887 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerde “Ticaret- Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

14- İlimiz, Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, 508 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda planlı “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kullanımı ile irtibatlı “Enerji Nakil Hattı (Yeraltı Enerji Nakil Hattı)” ve “Trafo Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N20-B-11-D-2-C, N20-B-11-D-2-B ve N20-B-11-C-1-A paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

15- İlimiz, Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, 334 ada 20 parsel, 338 ada 1 parsel, 340 ada 1 parsel, 341 ada 1 parsel, 342 ada 1 parsel ve 343 ada 1 parsel numaralı parsellerde hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

16-  İlimiz, Milas İlçesi, Kent Merkezine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama Revizyon İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b, 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

17- Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Alageriş Mevkii, 1299 parselin “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kullanım kararı olan 17.960,00 m2’lik kısmında “Trafo Alanı” ve “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” düzenlenmesine yönelik teklif edilen ve Yatağan Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih 2019/16 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

18- Bodrum Belediyesi tarafından hazırlattırılarak Başkanlığımıza sunulan, Bodrum İlçesi Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahallelerini kapsayan, Kentsel Yerleşme Alanları, Ekoturizm Alanları, Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları ve mahkeme kararı gereği Tarım Alanı amaçlı Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

19- Bodrum Belediyesi tarafından hazırlattırılarak Başkanlığımıza sunulan, Bodrum İlçesi Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

20- İlimiz, Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi 138 ada 7 ve 9 parsellerde Menteşe Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarih ve 2 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.