Geri Tüm Meclis Kararları
17- Ula İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

25- Ulaşım Dairesi Başkanlığının 03.04.2019 tarih E.10172 sayılı yazısı ile 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak gelir tarifesinden kaldırılması talep edilen ticari plaka sahiplerine verilen belgelerden alınan ücretler ile ilgili ücret tarifesinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

27- Büyükşehir Belediyemizin Organizasyon Şemasında yer alan Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün Ulaşım Dairesi Başkanlığı altında faaliyet göstereceğinden Ulaşım Dairesi Başkanlığı 46.48.01.40 Kurumsal Koduna 04.5.4.00 Fonksiyonel Kodu ve yazı eki ödenek aktarma cetvelinde belirtilen bütçe tertipleri açılarak aktarma yapılması hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) bendi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince görüşülmesi.
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.