Geri Tüm Meclis Kararları
11- Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Muğla İli, Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesinde Mülga Bayır Belediyesi 02.04.2007 tarih ve 15 sayılı meclis kararı ile kabul edilen “Entegre Çimento Fabrikası” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptaline ilişkin alınan 14/09/2017 tarih ve 299 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararının iptali hususunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

16- Yöremizde yetiştiriciliği azalmakta olan kıl keçisi ırkının popülasyonunu arttırmak ve kadın çiftçilerimizi üretime dahil etmek amacıyla kıl keçisi desteklemesi yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması ve kadın çiftçilerimizin refah düzeyinin arttırılması planlanmakta olup, her aileden 1 kişinin faydalanabilmesi amaçlanmaktadır. Kişi başı 2 dişi, 1 erkek olacak şekilde dağıtımı yapılacak keçiler Büyükşehir Belediyemiz bütçesinden karşılanacak olup, yazı ekinde belirlenen şartlar doğrultusunda, 5216 sayılı Kanun’un 7. maddesinin son (Ek fıkra: 12/112012-6360/7 md.) fıkrası hükmü gereğince görüşülmesi. 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edildi.