Geri Tüm Meclis Kararları
Komisyonlara Havale Edilen Gündem Konuları

5- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 23. maddesine istinaden Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 20.12.2019 tarihli ve 36924739-841.02.15-E.22535 sayılı yazısı gereğince 2020 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi ve değiştirilmesi talep edilen ücretler ile ilgili yazı ekinde sunulan tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesine göre karar alınmak üzere görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

9- 2020 yılı için toptancı halleri içerisinde faaliyet gösteren işyeri kiracılarından alınacak olan teminat tutarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Zabıta Dairesi Başkanlığı)

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

10- Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Akyol Mevkii, 1119 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı kanun uyarınca Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere bir karar alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

11- İlimiz Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Akyol Mevkii, 1119 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun uyarınca Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere bir karar alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

19- 14.11.2019 tarih ve 190 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile onaylanan İlimiz, Marmaris İlçesi, Çamlı Mahallesi, Taşhan Mevkii, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, askı süreci içerisinde iletilen bir (1) adet itirazın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve Geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

24- İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Salkım Mahallesi, Akçataş Mevkii’nde 194 ada 2, 3, 4, 5 parsellerin (eski 718, 719, 720, 721 parseller) “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali), Enerji Nakil Hattı (Yeraltı Enerji Nakil Hattı) ve trafo tesis alanına ilişkin plan hükmü eklenmesi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

25- İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 05.06.2013 tarih ve 1695 numaralı kararı ile 2. ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesi hususunun görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı) 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

26- İlimiz, Bodrum İlçesi, Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii’nde yer alan, tapunun 118 ada 25, 30, 31 ve 32 parsellerde hazırlanan “Eko Turizm Alanı” amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

27- İlimiz, Bodrum İlçesi, Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii’nde yer alan, tapunun 118 ada 25, 30, 31 ve 32 parsel numarasına kayıtlı 81.870,98 m2 yüz ölçümlü taşınmazlarda hazırlanan “Turizm Alanı (Eko Turizm Alanı)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

28- Muğla İli, Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, 1151 ada, 1, 2, 3, 4 numaralı ve 1152 ada, 1 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlar ve güneyinde bulunan park alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

29- Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi 12.04.2018 tarih 96 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) kullanımında bulunan Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Çukuryazkır Mevkii, 132 ada 10 nolu parselde (eski 2605) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) ve “Enerji Nakil Hattı” düzenlenmesine yönelik teklif edilen ve Yatağan Belediye Meclisinin 07.11.2019 tarih 2019/168 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.