Geri Tüm Meclis Kararları
4- Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

5- Davacı Yavuz ÖZDOĞAN tarafından Belediyemiz aleyhine Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2019/63 Esas sayılı dosyası ile İlimiz, Ortaca İlçesi, Sarıgerme Mahallesi, Köselik Mevkii, 221 ada, 30 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda yürürlükte olan ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.09.2015 tarih ve 341 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 330 sayılı kararıyla revize edilmesi ve onaylanması sonucunda ortaya çıkan 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonuna 16.08.2018 tarihinde yapılan itirazın reddine ilişkin 22.10.2018 tarih ve 24696 sayılı işlem ile anılan revizyon planının taşınmaza ilişkin kısmının iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup; bahsi geçen Mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan Ortaca İlçesi, Sarıgerme Mahallesi, 221 ada, 30 parsele ilişkin 1/25 000 Ölçekli Nazım İmar Planının, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

9- Menteşe İlçesi, Yenice Mahallesi, Ambarkaya Mevkii’nde yer alan, tapunun 242 ada 1 parsel numarasına kayıtlı taşınmaz üzerinde Menteşe Belediye Meclisi’nin 07.07.2020 tarih ve 51 sayılı meclis kararı ile uygun bulunmayan UİP48684343 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

10- Bodrum İlçesi, Yahşi Mahallesi, Hortma Mevkii, 174 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde “Trafo Alanı” yapılmasına yönelik Bodrum Belediye Meclisinin 06.02.2020 tarih ve 2020/24 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

19- İlimiz, Yatağan İlçesi, Eskihisar Mahallesi, Strotonikeia Antik Kenti 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları'nın 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmesi hususunun görüşülmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.