Meclis Canlı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı


Ayhan YILDIZ

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı


Özgeçmiş


Manisa İli Selendi İlçesi’nde 1982 yılında dünyaya geldi. Yükseköğrenimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2005 yılında tamamlayarak Fen Bilgisi öğretmeni olarak mezun oldu. Eğitimin ardından 2006 yılında vatani görevini Antalya’da kısa dönem olarak tamamladı.

Askerlik görevinin ardından Muğla’daki özel eğitim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı farklı okullarda 2010 yılına kadar Öğretmen olarak görev yaptı. Mülga Muğla Belediyesinde 2010 yılında başladığı görevine, 2014 yılına kadar Ayniyat memuru olarak devam etti. Muğla’nın Büyükşehir Statüsü kazanmasının ardından 2014 yılında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesinde Emlak Yönetim Şube Müdürü Vekilliği yapan Ayhan Yıldız, şu anda görevini Emlak İstimlak Dairesi Başkanı olarak sürdürmektedir. Yıldız, evli ve iki çocuk babasıdır.


Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının görev ve sorumlulukları;

 1. Kamulaştırma yapılacak yerlerin kamulaştırma işlem dosyalarını hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek,
 2. Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, yollar, çocuk bahçesi, park, yeşil alan vb. yerlerin, ilgili mevzuat gereğince, kamulaştırma işlemlerini takip etmek,
 3. Kamulaştırma ile ilgili 5 yıllık imar programları hazırlamak,
 4. Kamulaştırma Kanunu uyarınca tebligat işlemlerini yürütmek, Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonunu kurmak,gerekli raporlama ve dosyalama işlemlerini tamamlamak,
 5. Meslek odaları ve Ticaret/Sanayi Odası vb. kuruluşlardan teknik veri desteği almak,
 6. Belediyeye ait kamulaştırma yoluyla elde edilen ve kullanımda olan alanların envanterini çıkarmak, Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak ve verilerin sisteme girilmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına göndermek.
 7. Kamulaştırma sonucu belediye adına Tapu Müdürlüğünde tescili gereken taşınmazların teslim alınmasına yönelik işlemleri yapmak.
 8. Müdürlüğü ilgilendiren ve yargıya intikal edilen konular hakkında mahkeme veya hukuk müşavirliğince istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlayarak, iletmek.
 9. İlçe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar tarafından yapılan, bilgi edinmek amaçlı başvurulara ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde cevap vermek.
 10. Kamu kurum ve kuruluşlarının, ilçe belediyelerinin ihtiyaç duyduğu alanıyla ilgili hususlarında bilgi ve teknik destek vermek.
 11. Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığına ait 6 aylık ve yıllık faaliyet raporları ve sunum çalışmalarını yapmak.
 12. Belediyeye ait işletme ruhsatı bulunan jeotermal sahalarda, termal turizmin ihtiyacı olan akışkanı temin etmek.
 13. Belediyeye ait işletme ruhsatı bulunan jeotermal sahaların rehabilitasyonunu sağlamak, uzun süre üretimini sağlamak için test çalışmalarını yapmak/yaptırmak.
 14. Belediyeye ait işletme ruhsatı bulunan jeotermal sahalarda termal işletmeler kurmak.
 15. Akışkanın uygun olması durumunda jeotermal enerji kaynaklarının elektrik üretimi, ısınma, seracılık, sağlık turizmi gibi alanlarda kullanılmasını sağlamak.
 16. Jeotermale dayalı Organize Sera Bölgesi oluşturmak.
 17. Jeotermal akışkanın kullanımından sonra re enjekte edilemeyen kısmının ve ya tamamının çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde başka alıcı ortamlara gönderilmesini sağlamak.
 18. Jeotermal kaynakların kirlenmesini önlemek ve kaynakların korunarak daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesini sağlamak.
 19. Jeotermal akışkanın kullanımına verilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını yerine getirmek.
 20. Jeotermal kaynaklarla ilgili toplumsal projeler oluşturmak.

Jeotermal suların tarım arazilerinin sulamasında kullanılmasının uygun olup olmadığına dair analizler yapmak/yaptırmak.


95 Adet ATM ( Otomatik Vezne Makinesi) Kabin Yerleri Kiralama İhale İlanı için tıklayınız...


İhale ilan metni için tıklayınız... 


İlan Metni İçin Tıklayınız...

İlan Metni İçin Tıklayınız...


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla belirlenen 6 adet Ticari Taksi Bekleme Yeri; 15.06.2023 tarihinde saat 14.00’de, Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA adresindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan ‘Çok Amaçlı Salon’da, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile ilanda belirtilen sıraya göre kiralanmak üzere ihale edilecektir.

İhale ilan metni için tıklayınız... 


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri, kira süreleri, yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 59 adet taşınmaz; 23.02.2023 tarihinde saat 10.00’da, Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA adresindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan ‘Çok Amaçlı Salon’da, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile ilanda belirtilen sıraya göre kiralanmak üzere ihale edilecektir.

İhale ilan metni için tıklayınız... 


İhale ilan metni için tıklayınız...


İhale ilan metni için tıklayınız... 


İhale ilan metni için tıklayınız... 


Taşınmaz kiralama ihalesi İlan metni için tıklayınız...

Taşınmaz satış ihalesi ilan metni için tıklayınız... 


Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın mülkiyeti altında bulunan taşınmazlar 24.02.2022 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilecektir.

İhale ilan metni için tıklayınız... 


Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar 17.02.2022 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilecektir.

İhale ilan metni için tıklayınız... 

 


İhale detayları için tıklayınız..


İhale detayları için tıklayınız..


Yönetmelik için tıklayınız..


İhale detayları için tıklayınız..


İhale detayları için tıklayınız..


İlan detayları için tıklayınız...


İhale detayları için tıklayınız..


İlan detayları için tıklayınız..


MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan mevcut ve yeni yapılacak kent mobilyalarının (otobüs durakları, raket, billboard, megalight, vb.) yapımı, bakımı ve işletilmesi kapsamında 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi işi 21.01.2021 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi, Kurşunlu Caddesi, No:1, Kat:2, Menteşe, Muğla adresindeki Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.

 

        İhale detayları için tıklayınız..


İhale detayları için tıklayınız...


İlan detayları için tıklayınız.. 1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda tapu kaydı, imar durum bilgisi, tahmin edilen satış ile geçici teminat bedeli belirtilen 4 adet taşınmaz; 27.08.2020 tarihinde saat 14.00’de, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi No: 1 Kat: 2 Menteşe Muğla adresindeki Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ilanda belirtilen sıraya göre satılmak üzere ihale edilecektir.

 

S.N.

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

ALAN (m²)

HİSSE

İMAR DURUM BİLGİSİ

TAHMİN EDİLEN

SATIŞ BEDELİ (₺)

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ(₺)

1

Fethiye

Ovacık

241

5

Arsa

1.030,00

216/515

Yerleşik Tercihli Alan Taks:0,20

Kaks:0,40 Emsal:0,40

790.000,00

23.700,00

2

Menteşe

Akçaova

111

1

Arsa

7.635,27

Tam

Gelişme Konut Alanı Teras Evler

Serbest Nizam Hmax:13,50

14.500.000,00

435.000,00

3

Menteşe

Akçaova

137

1

Arsa

5.419,93

Tam

Gelişme Konut Alanı Ayrık Nizam

4 Kat Taks:0,25 Kaks:1,00

9.751.000,00

292.530,00

4

Menteşe

Karamehmet

991

2

Arsa

942,08

Tam

Gelişme Konut Alanı Ayrık Nizam

3 Kat Taks:0,30 Kaks:0,90

800.000,00

24.000,00

 1. İhale dokümanı (Taşınmaz Satış İdari Şartnamesi, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Şeyh Mahallesi Kocamustafendi Caddesi 1 Nolu Belediye Hizmet Binası Kat: 3 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) Menteşe Muğla adresinde bedelsiz görülebilir, ₺1.000,00 karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
 1. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)  GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,
 1. İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),
 1. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

C) ORTAK BELGELER:


 1. TÜZEL KİŞİLERDEN:
 1. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname,
 1. Kamu tüzel kişiliğini temsilen ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile

yetkili olduğunu belirtir belge ve yetkili kişi/kişilerin noterlikçe tasdik edilmiş imza beyannamesi,

 1. Vergi kimlik numarası,

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
 1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
 1. İdare ve istekliler tarafından onaylı Taşınmaz Satış İdari Şartnamesi,

ç. İdare ve istekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,

 1. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge,
 1. Taşınmaz Satış İdari Şartnamesinin satın alındığına ilişkin belge.

Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:

 1. Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,
 1. İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

D) YABANCI KATILIMCILAR:

Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

 1. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda Taşınmaz Satış İdari Şartnamesinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.
 2. İhaleye katılacakların, teklif dosyalarını 27.08.2020 Perşembe günü saat 14.00’e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
 3. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
 4. Taşınmazların satış bedeli tapu devir ve tescil işleminden önce peşin olarak ödenir.
 5. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışı hususunda Taşınmaz Satış İdari Şartnamesi hükümleri uygulanır.


İhale detayları için tıklayınız..


İhale ilan metni için tıklayınız...


İhale ilan metni için tıklayınız...


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının hüküm ve tasarrufu ile yönetimi altında bulunan, Muğla ili Dalaman ilçesi 48002 numaralı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme ruhsatı kapsamında yer alan Jeotermal Akışkanın en az yıllık 15.768,00 m3'lük miktarının kullanım hakkı ihalesi.


İhale ilan metni için tıklayınız..


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti, yönetimi veya tasarrufu altında bulunan, ekte nitelikleri bulunan yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 79 taşınmazın ihale ilanı.


İhale metni için tıklayınız...


"Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının hüküm ve tasarrufu ile yönetimi altında bulunan, Muğla ili Dalaman ilçesi 48002 numaralı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme ruhsatı kapsamında yer alan Jeotermal Akışkanının en az 15.768 m3'lük kullanım hakkı" başlıklı ihale ilanı.

İhale ilan metni için tıklayınız..


İhale ilan metni için tıklayınız...


İhale ilan metni için tıklayınız...


İhale ilan metni için tıklayınız...


İlan metni için tıklayınız...


İhale ilan metni için tıklayınız...


İlan metni için tıklayınız...


1. İhale metni için tıklayınız...

2. İhale metni için tıklayınız...

3. İhale metni için tıklayınız...

İlan Metni İçin Tıklayınız...


İlan metni için tıklayınız...


İhale ilan metni için tıklayınız...


İhale ilan metni için tıklayınız...

İhale metni için tıklayınız... 


Taşınmaz Satış İhale İlanı için tıklayınız...

İlan Metni İçin Tıklayınız...

İhale metni için tıklayınız...

İhale metni için tıklayınız... 

İlan metni için tıklayınız... 

İlan metni için tıklayınız...

İlan Metni İçin Tıklayınız... 

İlan metni için tıklayınız.

İlan İçin Tıklayınız. 

İlan İçin Tıklayınız 

Ek için tıklayınız...  

Ek için tıklayınız... 

İlan İçin Tıklayınız 

Ek İçin Tıklayınız... 


İLAN

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Muğla Büyükşehir Belediyeisinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arrtırma suretiyle kiraya verilecektir.
 2. İhale, 08/12/2015 Salı günü saat 14:00'de, Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Encümen huzurunda yapılcaktır.
 3. İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak alınabilir.
 4. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri07/12/2015 Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
 5. KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER
  a- Geçiçi Teminat Mektubu veya Makbuzu,
  b- Nüfus Cüzdanı Sureti,
  c- İkametgâh Belgesi,
  d- Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ecrimissil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,
  e- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihale tarihinden önce, en az son 1 yıldan bu yana Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge;
  g- Ortak Girişimciler (gerçek veya tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı ortaklık Yetki Belgesi;
 6. 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
 7. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tastikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.


İlan metninin devamına ve tabloya ulaşmak için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliği için tıklayınız.. 

Ek için tıklayınız...Eda AVCI

Emlak Yönetim Şube Müdür V.
Hüseyin Avni ÜSTÜNDAĞ

Kamulaştırma Şube Müdürü 


ÖzgeçmişRamazan SARIOĞLU

Taşınmaz Mallar Şube Müdür V.