Meclis Canlı

 

Reyhan MUSLU HATİPOĞLU

Teftiş Kurulu Başkanı 


Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında başmüfettiş olarak çalışmakta iken 2014 yılının Haziran ayında Muğla Büyükşehir Belediyesi müfettiş kadrosuna atanarak Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri

            Teftiş Kurulu; Başkanın emir ve onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar.

a) Büyükşehir Belediye Başkanlığı Birimleri ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin daha verimli çalışmasını teşvik edici sistemi geliştirmek.

b) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca iç denetçilerin görev alanına giren işler hariç, büyükşehir belediye teşkilatı ve bağlı kuruluşlarıyla, büyükşehir belediye başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişi, kurum, kuruluş ve birimlerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

c) 5216 sayılı Kanunun 11’inci maddesi gereği İlçe belediyelerinin imar uygulamalarını Büyükşehir Belediyesi Başkanı adına denetlemek, denetim konusu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemek, incelemek ve gerektiğinde bunların örneklerini almak, gerektiğinde İlçe Belediyesi yetkilileri veya diğer yetkili makamlar tarafından soruşturma yapılmasını istemek.

ç) Gerektiğinde, Büyükşehir Belediyesinin veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin doğrudan veya dolaylı (zincirleme) olarak %50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketleri teftiş etmek,

d) Uygulamayı ve kurumsal politikaları takip ederek, hizmet gerekleri ve saydamlıkla bağdaşmayan mevzuatın, gereksiz bürokratik işlem ve kayıtların yürürlükten kaldırılması, sadeleştirilmesi ve hizmet gereklerine uygun yenilerinin yürürlüğe konulması amacıyla önerilerde bulunmak.

e) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yetkili makamlar tarafından verilecek ön inceleme görevlerini yerine getirmek.

 f) Mevzuatla öngörülen ve Başkanlık makamınca verilen, teftiş hizmetleriyle ilgili diğer işleri yapmak.


Tel : 0 252 212 80 48