Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :231                            

Karar Tarihi :09/07/2015               

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

e) Ortaca İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği hususunun görüşülmesi                      

İmar ve Bayındırlık Komisyonun 18/06/2015 tarihli raporunda;

İlgi:     18/06/2015 tarihinde saat 15.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/06/2015 tarih ve 53618066-310.01-2161 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.06.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Ortaca İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği hususunun görüşülmesi" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

“İlgi: Başkanlık evrağına 12.05.2015 tarih ve 12234-39388 sayı ile kayıtlı Ortaca Belediye

        Başkanlığı yazısı.

İlgi yazı ile İlimiz Ortaca İlçesi’ndeki nüfus artışı sebebiyle LPG ve Akaryakıt İstasyonu ihtiyaç olduğu, mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 2.11. LPG ve Akaryakıt İstasyonları başlıklı plan notu nedeniyle olumsuzluklar yaşandığı bildirilerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 2.11. Akaryakıt İstasyonları başlıklı plan notunun ekte gönderildiği gibi değişiklik yapılması talep edilmiştir.

Söz konusu 02.08.2002 tarih ve 14 karar sayılı Ortaca Nazım İmar Planı Revizyonunun;

2.11. Akaryakıt İstasyonları plan hükmünde

“”Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.” denildiği,

2.11. Akaryakıt İstasyonları

“Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bakım ve yetki alanında yer alan yollarda açılacak Akaryakıt İstasyonlarında “Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.” şeklinde düzenlenmesi talep edilmiştir.

Konu hakkında yapılan değerlendirmede 22.05.2015 tarihinde toplanan Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu raporunda benzer benzer bir konu incelenmiş olup;

“- Karayolu tanımından karayolları genel müdürlüğünün bakımını, yapımını ve işletilmesini üstlendiği yolların anlaşılması gerektiği,

- Karayolu ağı üzerinde yer almayan hiçbir yola Karayolları, Genel, veya Bölge müdürlüklerinin görüş vermediği,

- 6360 sayılı kanunla Büyükşehir belediyesine dönüşen sınırlarımızın il sınırlarına kadar olan bölümünde karayolu ağı olarak tanımlanmamış olan yerlerde görev yetki ve sorumluluğun Büyükşehir Belediye Başkanlığının Ulaşımla ilgili daire başkanlıklarının sorumlu olması gerektiği,

- Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki yönetmeliğin 15’inci maddesinde toplayıcı yollar kapsamına girdiği, bu maddede ise;

 “ Toplayıcı Yollar MADDE 15 - Toplayıcı yollara geçiş yolu ile bağlantı yapacak şekilde kurulacak tesisler için, kavşak ve görüş mesafesi ile cephe genişliği konusunda, bu kısımda belirtilen şartlar aranmaz…” denildiği,” ifade edilerek

 -“Ortaca Belediye Meclisinin 02.08.2002/14 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Revizyonu plan hükümlerinin 2.11 sayılı maddesinde “Akaryakıt İstasyonları: Bu alanlarda ‘Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine uyulacaktır” hükmünün yukarıdaki açıklamalara göre yorumlanmasının ve uygulamanın bu doğrultuda yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

….Gerek Ortaca İlçesinde ve gerekse de diğer ilçe belediyelerimizin Onaylı Nazım İmar Planlarında veya uygulama imar planlarında gerek bu konu ve gerekse de diğer konularda yanlış yorumlamalara sebebiyet verebilecek plan hükmünün bulunması halinde bu plan notlarında değişikliğe gidilmesinin uygun olacağı hatta mevzuat gereği olduğu,

 Aksi durumda yanlış anlamalar sebebiyle hem vatandaşların hem de belediyelerimizin telafisi güç zararlarla karşı karşıya kalmalarının kaçınılmaz olacağı kanaatine varılmıştır.” denilmektedir.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmede; 02.08.2002 tarih ve 14 sayılı meclis kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Revizyonunda söz konusu plan hükmünün yaklaşık 650,00 hektarlık alan için uygulanacağı anlaşılmıştır. Hükmün konulma sebebinin ise plan onama sınırları içerisinde can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren yönlendirici tedbirler alınması için düzenlendiği tespit edilmiş olup parlayıcı ve patlayıcı mamullere ilişkin olduğu içinde söz konusu notun olumlu olacağı değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte; Ortaca Belediye Başkanlığı yazısı ile Belediyemiz İmar Komisyonu Raporu’nda tavsiye edilen husus değerlendirildiğinde konunun yukarıdaki açıklanan hususlar doğrultusunda Belediyemiz meclisince değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

 Makamınızca uygun görülmesi halinde 02.08.2002 tarih ve 14 sayı ile Ortaca Belediye Meclisince onaylanan Ortaca İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonundaki 2.11. nolu plan hükmü değişikliğinin yukarıdaki açıklanan hususlar doğrultusunda Belediyemiz Meclisince incelenerek 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan Ortaca İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup Ortaca Belediye başkanlığınca önerilen Ortaca Belediye Meclisinin 02.08.2002 tarih ve 14 sayılı kararıyla onaylanan Nazım imar planının

“2.11. Akaryakıt İstasyonları;

“”Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır”

şeklindeki plan hükmünün ;

“2.11. Akaryakıt İstasyonları

“Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bakım ve yetki alanında yer alan yollarda açılacak Akaryakıt İstasyonlarında “Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. Diğer alanlarda yürürlükte bulunan TSE ve EPDK standartlarına ve mevzuatta belirlenen akaryakıt istasyonları arasında bırakılması gereken mesafelere uyulacaktır. Mimari proje onay aşamasında aşamasında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından geçiş yolu izin belgesi alınmadan işlem tesis edilemez”

Şekline dönüştürülmesinin uygun olacağı belirlenmiş olup  5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanun uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Ortaca İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği hususunun görüşülmesi               konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.