Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :279                           

Karar Tarihi  :13/08/2015                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

ı) Milas İlçesi, Yaşyer Mahallesi, Taşharım Mevkii, 121 ada, 23 parsele ilişkin “Tarımsal Niteliği

    Korunacak Alan (30 Milyon adet/yıl Yavru Balık Kuluçhanesi+Paketleme Tesisi)” amaçlı

    1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi

    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21/07/2015 tarihli raporunda;

            21/07/2015 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/07/2015 tarih ve 53618066-310.01.02-2593 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.07.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen " Milas İlçesi, Yaşyer Mahallesi, Taşharım Mevkii, 121 ada, 23 parsele ilişkin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan (30 Milyon adet/yıl Yavru Balık Kuluçhanesi+Paketleme Tesisi)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

" İlgi: Başkanlığımız evrağına 17.06.2015 tarih 15120/50439 sayılı dilekçe.

            İlgi dilekçe ile İlimiz Milas İlçesi Yaşyer Mahallesi Taşharım Mevkii N19a-25a-4d pafta 121 ada 23 nolu (Eski 864 ve 302 parseller) uygulama parselinde kayıtlı 12.376,96 m2 büyüklüğündeki taşınmaz üzerine “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan(30 milyon adet/yıl yavru balık kuluçkahanesi ve paketleme tesisi) amaçlı teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği dosyasının incelenerek gereğinin yapılması talep edilmektedir.

            Söz konusu işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; bahse konu planlama alanında Mülga Muğla İl Genel Meclisi’nin 04.07.2013 tarih ve 247 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planının bulunduğu ve onaylı planlarda söz konusu alanın Tarımsal Niteliği Korunacak Alan(30 Milyon Adet/Yıl Yavru Balık Kuluçkahanesi) kullanım kararının mevcut olduğu ve söz konusu plan değişikliği teklifi ile Paketleme Tesisi Kullanım Kararının ilave edildiği anlaşılmıştır.

Plan değişikliği teklifi ile ilgili kurum görüşlerinde;

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 09.10.2014 tarih 13848 sayılı yazısında “…ÇED müracaatında istenilen evraklar yazı ekinde sunulmadığı ve detaylı bilgi bulunmadığından ÇED yönetmeliği kapsamında herhangi bir değerlendirme yapılamadığı,  söz konusu İmar Plan notlarına “uygulama projelerini yürürlükte olan ÇED yönetmeliğinin Ek-I ve Ek-II listeleri kapsamında olması durumunda “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz” İbaresinin konulması ve planlama alanında yapılması düşünülen faaliyetler ile ilgili olarak çevre değerlerinin korunması açısından 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin ilgi hükümlerine uyulması ve mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerektiği,

            İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 19.03.2015 tarih 2618 sayılı yazısında”… 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13./d maddesi gereğince Balık Paketleme Tesisi yapılmak istenen alanın DSİ Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü’nün 04.01.2011 tarih ve 1648 sayılı yazılarında bahsi geçen hususların dikkate alınması ve çevresinde bulunan arazilere zarar verilmemesi için etüt raporunda belirtilen gerekli tedbirleri içeren alanın bütünü için Toprak Koruma Projesi ilgisinden alınmış ve ilgili tarafından onaylandığından Toprak Koruma Projesine uyulması şartıyla arazinin Toprak Koruma Kurulunun 06.02.2015 tarih ve 49 Nolu kararına istinaden 0.5000 hektarlık kısmına Balık Paketleme Tesisi yeri olarak kullanılması uygun görüldüğü, ilgili alanın 6537 sayılı kanunun 4. Maddesi ile değişik 5403 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince ifraz edilmesi bir sakınca bulunmadığı,

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü 15.10.2014 tarih 641659 sayılı yazısında “….arazi tuzlanması ve tuzlu suların deşarj edildiği tahliye kanallarının yetersizliği ve gerekse taban suyu rezervinin korunması gibi gerekçelerle 17.02.2011 tarihinden sonra, Milas Ovasındaki her türlü balıkçılık faaliyetine olumlu görüş bildirilmediği, parselde balıkçılık faaliyetleri için 70 l/s tuzlu su kullanma imkanı bulunduğu, yapılacak kuluçkahanede sadece bu 70 l/s debili sudan yararlanılabilmesinin mümkün görüldüğü ve yeni ya da ilave bir su talebinde bulunmamak, halen tesiste kullanılmakta olan sudan yararlanmak ve 04.01.2011 tarih ve 1648 sayılı yazıda belirtilen koşullara uymak herhangi bir proje değişikliği yapılmayacağına dair kuruma noter taahhütnamesi verilmesi koşulu ile uygun olduğu,” ifade edilmektedir.

Mülga Muğla İl Genel Meclisi’nin 04.07.2013 tarih ve 247 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 Onaylı plan hükümleri;

          “1-Yapılarda çatı katı ve çekme katı yapılamaz.

            2-Sığınak yönetmeliği ve otopark yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

3-Ada ölçeğinde yapılanmaya girildiği zaman yapılar arasındaki mesafeler en az 10 metre olacaktır. Ada ölçeğinde yapılanmaya gidildiği zaman peyzaj projesi düzenlenmeden inşaat ruhsatı verilemez. Yapıya iskân ruhsatı alınmadan önce parsel içindeki açık alanlar düzenlenecek ve bitkilendirme işlemi tamamlanacaktır.

4- Yapılarda “Afet Bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

5-Yapılaşma koşulları:

Yapılaşma Emsali: E:0,20

Yapılaşma Yüksekliği: Yençok:7.50m(1kat-asma kat yapılabilecek şekilde), idari ve      

sosyal tesis yapılması Yençok:6.50m (2 kat)’dir.

Yapı Yaklaşma Mesafeleri: Yoldan en az 10 metre komşudan en az 5 metredir.

6- Bu planda açıklanmayan hususlarda, 1/100000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde olduğu,”

            Söz konusu taşınmaza getirilen öneri imar planı değişikliği ile 3 adet yeni plan hükmü ilave edildiği anlaşılmıştır. Konu bu hali ile değerlendirildiğinde İlave plan hükümleri;

“6- D.S.İ. 21. Bölge Müdürlüğü’nün 21.11.2012 tarih 557335 sayısında belirtildiği üzere 04.01.2011 tarih ve 1648 sayılı yazısında belirtilen şartlara ve D.S.İ.21.Bölge Müdürlüğü’nün 15.10.2014 tarih ve 641659 sayılı yazısına istinaden Milas 1.Noterliğinin 16.10.2014 tarih 11956 sayılı taahhütnamesine uyulması,

7- İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 19.04.2013 tarih 4102 sayılı yazısı ve 19.03.2015 tarih ve 2618 sayılı yazısına istinaden; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13./d maddesi gereğince Balık Paketleme Tesisi yapılmak istenen alanın DSİ Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü’nün 04.01.2011 tarih ve 1648 sayılı yazılarında bahsi geçen hususların dikkate alınması ve çevresinde bulunan arazilere zarar verilmemesi için etüt raporunda belirtilen gerekli tedbirleri içeren alanın bütünü için Toprak Koruma Projesi ilgilisinden alınmış ve tarafımızdan onaylandığından Toprak Koruma Projesine uyulması şartıyla 864 parsel ve 1,2350 hektar (eski hali 302 parsel 1,3250 hektar yüz ölçümlü) arazinin Toprak Koruma Kurulunun 06.02.2015 tarih ve 49 Nolu kararına istinaden 0.5000 hektarlık kısmına Balık Paketleme Tesisi yeri olarak kullanılması uygun görülmüştür.

Söz konusu parselin 6527 sayılı kanunun 4. Maddesi ile değişik 5403 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince 0.5000 hektarlık kısmının balık paketleme tesisi olarak ifraz edilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

8- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 10.12.2014 tarih ve 13531 sayılı tazısı ve 05.10.2014 tarih 13848 sayılı yazısı gereği; bahse konu 30 Milyon Yavru Balık Kapasiteli Kuluçkahane ve Paketleme Tesisi ÇED Yönetmeliğinin Ek-I ve Ek-II listelerinde yer almadığından ÇED kapsamı dışında değerlendirilmektedir. Ancak faaliyetin kapasitesin in arttırılması veya faliyetlerin yürürlükte olan ÇED Yönetmeliğinin Ek-I ve Ek-II listeleri kapsamında olması durumunda “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz”  ve planlama alanında yapılması düşünülen faaliyetler ile ilgili olarak çevre değerlerinin korunması açısından 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin ilgi hükümlerine uyulması ve mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 09.03.2011 tarihinde onanan ve yine 05.07.2011 tarihinde değişiklik yapılan Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyon Planı Paftaları ve Plan Hükümlerine uygun hareket edilmesi gerekmektedir.”

            Şeklinde düzenlendiği ve Ayrıca onaylı plandaki 6.numaralı plan hükmünün teklif plan hükümlerinde 9.numaralı plan hükmü olarak değiştirildiği anlaşılmıştır.

            Bununla birlikte, teklif edilen Nazım İmar Planı değişikliği Plan hükümlerinden;

“5-Yapılaşma koşulları:

Yapılaşma Emsali: E:0,20

Yapılaşma Yüksekliği: Yençok:7.50 m.(1kat-asma kat yapılabilecek şekilde), idari ve      

sosyal tesis yapılması Yençok:6.50 m. (2 kat)’dir.

Yapı Yaklaşma Mesafeleri: Yoldan en az 10 m. komşudan en az 5 m.’dir.” Şeklinde olan   plan hükmünün;

“5-Yapılaşma koşulları:

Yapılaşma Emsali: E:0,20

Yapılaşma Yüksekliği: Yençok:7.50 m.(1kat-asma kat yapılabilecek şekilde), idari tesis     yapılması durumunda Yençok:6.50 m.(2 kat)’dir.

Yapı Yaklaşma Mesafeleri: Yoldan en az 10 m. komşudan en az 5 m.’dir.”

Şeklinde düzenlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Daire Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede; Söz konusu imar planı değişikliği teklif edilen eski 864 nolu 12.350,00 m2 büyüklüğündeki uygulama parselin, Milas Kadastro Müdürlüğü’nün 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesince yapılan değişiklik sonrasında 12.376,96 m2 büyüklüğünde 121 ada 23 nolu yeni parsel numarası aldığı, ve onaylı planı bulunan bu taşınmaza plan değişikliği ile onaylı imar planına ek olarak her hangi bir emsal değişikliği yapılmaksızın Paketleme Tesisi işlevinin getirildiği söz konusu parselde Mülga İl Özel İdaresi tarafından 24.02.2014 tarih ve 22/096 sayı ile verilmiş 4 adet toplam 2518 m2 büyüklüğünde İnşaat Ruhsatı bulunduğu anlaşılmıştır.

            Makamınızca uygun görülmesi halinde; Milas İlçesi, Yaşyer Mahallesi, Taşharım Mevkii, N19a-25a-4d pafta 121 ada 23 nolu uygulama parselinde Tarımsal Niteliği Korunacak Alan (30 Milyon Adet/Yıl Yavru Balık Kuluçkahanesi+Paketleme Tesisi) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 Sayılı Kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur'larınıza arz ederim." Denilmektedir.

Komisyon Görüşü: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Meclise sunulan yukarıda metni yazılı “Milas İlçesi, Yaşyer Mahallesi, Taşharım Mevkii, 121 ada, 23 parsele ilişkin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan (30 Milyon adet/yıl Yavru Balık Kuluçhanesi+Paketleme Tesisi)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi” teklifi tüm belgeleri ile birlikte şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup; 

Komisyonumuzca  yapılan değerlendirmede; Söz konusu imar planı değişikliği teklif edilen eski 864 nolu 12.350,00 m2 büyüklüğündeki uygulama parselin, Milas Kadastro Müdürlüğü’nün 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesince yapılan değişiklik sonrasında 12.376,96 m2 büyüklüğünde 121 ada, 23 nolu yeni parsel numarası aldığı ve onaylı planı bulunan bu taşınmaza plan değişikliği ile onaylı imar planına ek olarak her hangi bir emsal değişikliği yapılmaksızın Paketleme Tesisi işlevinin getirildiği söz konusu parselde Mülga İl Özel İdaresi tarafından 24.02.2014 tarih ve 22/096 sayı ile verilmiş 4 adet toplam 2463 m2 büyüklüğünde İnşaat Ruhsatı bulunduğu anlaşılmıştır.” Şeklinde olması gereken ifade sehven, “4 adet toplam 2518 m2”    şeklinde yazılmış olup söz konusu metnin “4 adet toplam 2463 m2”  olarak tashih edilmesine;

 5-Yapılaşma koşulları:

Yapılaşma Emsali: E:0,20

Yapılaşma Yüksekliği: Yençok:7.50 m.(1kat-asma kat yapılabilecek şekilde), idari ve      

sosyal tesis yapılması Yençok:6.50 m. (2 kat)’dir.

Yapı Yaklaşma Mesafeleri: Yoldan en az 10 m. komşudan en az 5 m.’dir.” Şeklinde olan plan hükmünün;

“5-Yapılaşma koşulları:

Yapılaşma Emsali: E:0,20

Yapılaşma Yüksekliği: Yençok:7.50 m.(1kat-asma kat yapılabilecek şekilde), idari tesis     yapılması durumunda Yençok:6.50 m.(2 kat)’dir.

Yapı Yaklaşma Mesafeleri: Yoldan en az 10 m. komşudan en az 5 m.’dir.”

Şeklinde düzenlenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Plan üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması suretiyle teklifin 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddeleri uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Milas İlçesi, Yaşyer Mahallesi, Taşharım Mevkii, 121 ada, 23 parsele ilişkin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan (30 Milyon adet/yıl Yavru Balık Kuluçhanesi+Paketleme Tesisi)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.   

         Dr. Osman GÜRÜN                            Can CANBEY                       Mehmet Murat YAZAR

Büyükşehir Belediye Başkanı                        Katip Üye                                      Katip Üye